ï»?!DOCTYPE html> 澳门娱乐场赌博网址title_temp 摇臂裁断æœ?ä»·æ ¼,报价,批发,生产) - 盐城市旭升机械有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="鎽囪噦瑁佹柇鏈?> <meta name="Description" content="用途与特点ï¼?1. 本机适用于用成型刀模冲切各种非金属材料ã€?2. 采用时间控制,裁刀深度设定简单方便ã€?3. 双手操作,安全可靠ã€?4. 利用飞轮储能,能耗低,工作平稳ã€?5. 整机采用自润滑系统,减少磨损,延长机器使用寿命ã€?> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/">ãåÃùÓéÀÖ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='2dd61'><dl id='2dd61'></dl></pre><strike id='2dd61'></strike><p id='2dd61'><legend id='2dd61'></legend><noframes id='2dd61'><small id='2dd61'></small><noframes id='2dd61'></noframes></noframes></p><style id='2dd61'><q id='2dd61'></q></style><big id='2dd61'></big><form id='2dd61'></form><blockquote id='2dd61'><ul id='2dd61'><span id='2dd61'><b id='2dd61'><ol id='2dd61'><big id='2dd61'><span id='2dd61'></span></big></ol><small id='2dd61'></small><ol id='2dd61'><ul id='2dd61'><tbody id='2dd61'><fieldset id='2dd61'><strong id='2dd61'><li id='2dd61'><bdo id='2dd61'><abbr id='2dd61'></abbr></bdo><span id='2dd61'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='2dd61'><noframes id='2dd61'><tbody id='2dd61'></tbody></noframes></legend></b><strong id='2dd61'></strong></span></ul></blockquote><center id='2dd61'><small id='2dd61'><ins id='2dd61'><td id='2dd61'><div id='2dd61'></div></td></ins></small></center><del id='2dd61'><p id='2dd61'></p><noscript id='2dd61'><small id='2dd61'><b id='2dd61'></b><style id='2dd61'></style><i id='2dd61'></i><small id='2dd61'><dl id='2dd61'></dl><fieldset id='2dd61'><form id='2dd61'><dt id='2dd61'><code id='2dd61'></code><code id='2dd61'><div id='2dd61'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='2dd61'><kbd id='2dd61'></kbd><sup id='2dd61'><th id='2dd61'></th></sup></thead><sup id='2dd61'><strong id='2dd61'><i id='2dd61'></i></strong><small id='2dd61'><div id='2dd61'></div></small><ins id='2dd61'></ins></sup><legend id='2dd61'><table id='2dd61'></table></legend></noscript></del><li id='2dd61'><optgroup id='2dd61'></optgroup></li><label id='2dd61'></label><label id='2dd61'></label><sub id='2dd61'></sub><del id='2dd61'></del><em id='2dd61'><dd id='2dd61'></dd></em><small id='2dd61'></small><optgroup id='2dd61'><dfn id='2dd61'></dfn></optgroup><option id='2dd61'><tr id='2dd61'><code id='2dd61'></code></tr></option><fieldset id='2dd61'></fieldset><strong id='2dd61'></strong><noframes id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot></noframes><q id='2dd61'><code id='2dd61'><select id='2dd61'></select></code></q><fieldset id='2dd61'><big id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt></big><p id='2dd61'></p></fieldset><li id='2dd61'></li><li id='2dd61'></li><tfoot id='2dd61'></tfoot><small id='2dd61'></small><ul id='2dd61'></ul><option id='2dd61'></option><pre id='2dd61'><ins id='2dd61'></ins></pre><select id='2dd61'></select><ins id='2dd61'><td id='2dd61'><i id='2dd61'></i></td><u id='2dd61'><code id='2dd61'><thead id='2dd61'><button id='2dd61'><thead id='2dd61'><option id='2dd61'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='2dd61'><em id='2dd61'><big id='2dd61'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='2dd61'><strong id='2dd61'></strong><del id='2dd61'></del></sup><label id='2dd61'></label><q id='2dd61'><b id='2dd61'><acronym id='2dd61'></acronym><div id='2dd61'><button id='2dd61'><table id='2dd61'></table><sup id='2dd61'><dd id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot></dd><blockquote id='2dd61'><noframes id='2dd61'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='2dd61'><ul id='2dd61'><li id='2dd61'></li></ul></div></q><tfoot id='2dd61'><font id='2dd61'><i id='2dd61'><dd id='2dd61'></dd></i></font></tfoot><tr id='2dd61'><optgroup id='2dd61'></optgroup></tr><address id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot><dd id='2dd61'></dd></address><option id='2dd61'><abbr id='2dd61'><style id='2dd61'></style><tt id='2dd61'></tt><font id='2dd61'></font><u id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt></u></abbr></option><dd id='2dd61'><ol id='2dd61'></ol></dd><bdo id='2dd61'><acronym id='2dd61'><pre id='2dd61'></pre></acronym><b id='2dd61'><span id='2dd61'></span></b><form id='2dd61'></form></bdo><dl id='2dd61'></dl><thead id='2dd61'></thead><tt id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt><sub id='2dd61'><i id='2dd61'><dt id='2dd61'></dt><p id='2dd61'></p></i></sub></tt><acronym id='2dd61'><dd id='2dd61'></dd></acronym><small id='2dd61'><acronym id='2dd61'><i id='2dd61'><label id='2dd61'><kbd id='2dd61'><form id='2dd61'><div id='2dd61'><strike id='2dd61'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='2dd61'></bdo><strike id='2dd61'><table id='2dd61'></table></strike></small><strike id='2dd61'></strike><abbr id='2dd61'></abbr><tbody id='2dd61'></tbody><sup id='2dd61'></sup><code id='2dd61'><ul id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot></ul></code><bdo id='2dd61'></bdo><tr id='2dd61'></tr><sup id='2dd61'></sup><abbr id='2dd61'></abbr><dfn id='2dd61'><dir id='2dd61'><p id='2dd61'></p></dir><small id='2dd61'><div id='2dd61'></div></small></dfn><th id='2dd61'><noscript id='2dd61'></noscript></th><address id='2dd61'><abbr id='2dd61'></abbr><big id='2dd61'></big></address><ol id='2dd61'><dd id='2dd61'><address id='2dd61'></address></dd></ol><sub id='2dd61'><optgroup id='2dd61'></optgroup><thead id='2dd61'></thead></sub><th id='2dd61'><del id='2dd61'></del></th><dd id='2dd61'><small id='2dd61'></small></dd><option id='2dd61'><thead id='2dd61'></thead></option><blockquote id='2dd61'></blockquote><option id='2dd61'></option><noframes id='2dd61'><legend id='2dd61'><style id='2dd61'><dir id='2dd61'><q id='2dd61'></q></dir></style></legend></noframes><u id='2dd61'></u><table id='2dd61'><table id='2dd61'><dir id='2dd61'><thead id='2dd61'><dl id='2dd61'><td id='2dd61'></td></dl></thead></dir><noframes id='2dd61'><i id='2dd61'><tr id='2dd61'><dt id='2dd61'><q id='2dd61'><span id='2dd61'><b id='2dd61'><form id='2dd61'><ins id='2dd61'></ins><ul id='2dd61'></ul><sub id='2dd61'></sub></form><legend id='2dd61'></legend><bdo id='2dd61'><pre id='2dd61'><center id='2dd61'></center></pre></bdo></b><th id='2dd61'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='2dd61'><optgroup id='2dd61'><dfn id='2dd61'><del id='2dd61'><code id='2dd61'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='2dd61'><div id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot><dl id='2dd61'><fieldset id='2dd61'></fieldset></dl></div></noframes><label id='2dd61'></label></table><tfoot id='2dd61'></tfoot></table><span id='2dd61'></span><dfn id='2dd61'></dfn><tr id='2dd61'></tr><th id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt><dd id='2dd61'></dd></th><optgroup id='2dd61'></optgroup><blockquote id='2dd61'></blockquote><center id='2dd61'></center><em id='2dd61'><kbd id='2dd61'></kbd><li id='2dd61'><span id='2dd61'></span></li><pre id='2dd61'></pre></em><ol id='2dd61'><tt id='2dd61'><label id='2dd61'><kbd id='2dd61'></kbd></label></tt></ol><sub id='2dd61'><sup id='2dd61'><dl id='2dd61'></dl><td id='2dd61'></td><tt id='2dd61'><blockquote id='2dd61'><big id='2dd61'><ol id='2dd61'><tt id='2dd61'><code id='2dd61'><p id='2dd61'></p><small id='2dd61'><li id='2dd61'></li><button id='2dd61'><tfoot id='2dd61'><i id='2dd61'></i></tfoot></button><tbody id='2dd61'><em id='2dd61'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='2dd61'><i id='2dd61'><span id='2dd61'></span><dt id='2dd61'><ol id='2dd61'></ol><b id='2dd61'></b><strike id='2dd61'><dir id='2dd61'></dir></strike></dt><legend id='2dd61'></legend><tr id='2dd61'><optgroup id='2dd61'><label id='2dd61'><select id='2dd61'><tt id='2dd61'><blockquote id='2dd61'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='2dd61'></b></i><dfn id='2dd61'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='2dd61'></option><td id='2dd61'><big id='2dd61'><tfoot id='2dd61'></tfoot></big><strong id='2dd61'></strong></td><tfoot id='2dd61'></tfoot><tfoot id='2dd61'><pre id='2dd61'><acronym id='2dd61'><table id='2dd61'><dir id='2dd61'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='2dd61'></tt><strong id='2dd61'><u id='2dd61'><div id='2dd61'><div id='2dd61'><q id='2dd61'></q></div><strong id='2dd61'><dt id='2dd61'><sub id='2dd61'><li id='2dd61'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='2dd61'></big><th id='2dd61'></th><dd id='2dd61'><center id='2dd61'></center></dd><td id='2dd61'></td><ol id='2dd61'><dd id='2dd61'><th id='2dd61'></th></dd></ol><dt id='2dd61'><div id='2dd61'><abbr id='2dd61'><strike id='2dd61'></strike></abbr></div></dt><center id='2dd61'></center><center id='2dd61'></center><bdo id='2dd61'><dd id='2dd61'><abbr id='2dd61'><strike id='2dd61'></strike><ul id='2dd61'><del id='2dd61'><q id='2dd61'><tbody id='2dd61'><noframes id='2dd61'><bdo id='2dd61'></bdo><ul id='2dd61'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='2dd61'><big id='2dd61'><dt id='2dd61'><acronym id='2dd61'></acronym><q id='2dd61'><select id='2dd61'><center id='2dd61'><dir id='2dd61'></dir></center></select><noscript id='2dd61'><strong id='2dd61'><tr id='2dd61'></tr></strong><label id='2dd61'></label><strike id='2dd61'></strike><option id='2dd61'><u id='2dd61'><ol id='2dd61'><blockquote id='2dd61'></blockquote></ol></u></option><table id='2dd61'></table></noscript><i id='2dd61'><abbr id='2dd61'></abbr></i><thead id='2dd61'><strong id='2dd61'><b id='2dd61'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='2dd61'></acronym><sub id='2dd61'></sub><optgroup id='2dd61'><del id='2dd61'><optgroup id='2dd61'></optgroup></del><button id='2dd61'></button></optgroup><ul id='2dd61'><em id='2dd61'></em><dir id='2dd61'><td id='2dd61'></td><address id='2dd61'></address><td id='2dd61'></td><thead id='2dd61'><thead id='2dd61'></thead><ul id='2dd61'></ul></thead></dir><del id='2dd61'></del><thead id='2dd61'></thead></ul><acronym id='2dd61'></acronym></bdo><legend id='2dd61'><font id='2dd61'><font id='2dd61'><span id='2dd61'><tr id='2dd61'><option id='2dd61'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='2dd61'><b id='2dd61'><select id='2dd61'></select></b></tbody><div id='2dd61'><form id='2dd61'></form><fieldset id='2dd61'><pre id='2dd61'><kbd id='2dd61'><u id='2dd61'><form id='2dd61'><li id='2dd61'><th id='2dd61'><dt id='2dd61'></dt></th></li><span id='2dd61'></span></form><address id='2dd61'></address></u><u id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt></u></kbd></pre><p id='2dd61'></p></fieldset></div><tbody id='2dd61'><blockquote id='2dd61'><style id='2dd61'></style></blockquote><u id='2dd61'></u></tbody><fieldset id='2dd61'></fieldset><form id='2dd61'></form><li id='2dd61'><abbr id='2dd61'></abbr></li><acronym id='2dd61'></acronym><tt id='2dd61'><dl id='2dd61'></dl></tt><fieldset id='2dd61'></fieldset><em id='2dd61'></em><b id='2dd61'></b><p id='2dd61'></p><tbody id='2dd61'><address id='2dd61'></address><dd id='2dd61'></dd></tbody><dir id='2dd61'></dir><tbody id='2dd61'></tbody><ul id='2dd61'><select id='2dd61'></select></ul><td id='2dd61'></td><kbd id='2dd61'><tt id='2dd61'><q id='2dd61'></q></tt></kbd><tfoot id='2dd61'><select id='2dd61'><abbr id='2dd61'></abbr><table id='2dd61'></table></select></tfoot><em id='2dd61'><optgroup id='2dd61'><label id='2dd61'></label><ol id='2dd61'><dir id='2dd61'><label id='2dd61'></label><form id='2dd61'><thead id='2dd61'><tbody id='2dd61'></tbody></thead></form></dir><table id='2dd61'><form id='2dd61'><table id='2dd61'><legend id='2dd61'><li id='2dd61'></li><big id='2dd61'><span id='2dd61'><optgroup id='2dd61'><span id='2dd61'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='2dd61'></noscript><div id='2dd61'><code id='2dd61'><sup id='2dd61'><kbd id='2dd61'></kbd></sup><thead id='2dd61'><small id='2dd61'></small></thead></code></div><dt id='2dd61'></dt></table></form></table><abbr id='2dd61'><small id='2dd61'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='2dd61'><optgroup id='2dd61'></optgroup></abbr><sup id='2dd61'></sup><abbr id='2dd61'><style id='2dd61'><strike id='2dd61'><b id='2dd61'><i id='2dd61'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='2dd61'></table><dl id='2dd61'></dl><strike id='2dd61'></strike><tt id='2dd61'><p id='2dd61'></p></tt><div id='2dd61'><noscript id='2dd61'></noscript><dt id='2dd61'><bdo id='2dd61'><strong id='2dd61'><sup id='2dd61'><acronym id='2dd61'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='2dd61'><tbody id='2dd61'></tbody><tbody id='2dd61'><dl id='2dd61'></dl><del id='2dd61'></del><ins id='2dd61'><dfn id='2dd61'><button id='2dd61'></button></dfn></ins><td id='2dd61'></td><option id='2dd61'></option><tbody id='2dd61'><sub id='2dd61'><acronym id='2dd61'><font id='2dd61'><ins id='2dd61'></ins></font><tr id='2dd61'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='2dd61'></dir><address id='2dd61'><bdo id='2dd61'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='2dd61'><q id='2dd61'><dd id='2dd61'><fieldset id='2dd61'></fieldset></dd></q></form><ol id='2dd61'></ol><tfoot id='2dd61'></tfoot></dt></div><pre id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt><noframes id='2dd61'></noframes></pre><dir id='2dd61'><tt id='2dd61'><q id='2dd61'></q><select id='2dd61'><dir id='2dd61'></dir><ins id='2dd61'><li id='2dd61'></li></ins><small id='2dd61'><ul id='2dd61'></ul></small><pre id='2dd61'></pre></select></tt><ul id='2dd61'></ul></dir><th id='2dd61'></th><ol id='2dd61'><sup id='2dd61'><i id='2dd61'><pre id='2dd61'><table id='2dd61'></table></pre></i></sup></ol><option id='2dd61'></option><dt id='2dd61'></dt><sup id='2dd61'></sup><big id='2dd61'></big><thead id='2dd61'></thead><p id='2dd61'></p><td id='2dd61'><acronym id='2dd61'><div id='2dd61'><tt id='2dd61'></tt></div><fieldset id='2dd61'></fieldset><bdo id='2dd61'></bdo><em id='2dd61'><font id='2dd61'></font></em></acronym></td><dir id='2dd61'></dir><u id='2dd61'></u><strong id='2dd61'><td id='2dd61'></td></strong><tt id='2dd61'></tt><q id='2dd61'><legend id='2dd61'><bdo id='2dd61'><bdo id='2dd61'><legend id='2dd61'><b id='2dd61'><strong id='2dd61'><label id='2dd61'><sup id='2dd61'><u id='2dd61'><sup id='2dd61'></sup></u><big id='2dd61'></big><select id='2dd61'></select></sup><p id='2dd61'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='2dd61'></noscript><dt id='2dd61'></dt></bdo></legend></q><small id='2dd61'></small><b id='2dd61'></b><li id='2dd61'><p id='2dd61'><label id='2dd61'><table id='2dd61'><sup id='2dd61'><em id='2dd61'></em></sup></table><blockquote id='2dd61'></blockquote></label></p></li><blockquote id='2dd61'></blockquote><dd id='2dd61'><thead id='2dd61'></thead><abbr id='2dd61'><noscript id='2dd61'><tbody id='2dd61'><style id='2dd61'><sup id='2dd61'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>产品与服åŠ?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/jmszcdj/">液压精密四柱裁断æœ?/a></li> <li><a href="/lmscdj/">龙门式裁断机</a></li> <li><a href="/fzhzdcdj/">仿真花自动裁断机</a></li> <li><a href="/hmcdj/">海绵裁断æœ?/a></li> <li><a href="/pgcdj/">皮革裁断æœ?/a></li> <li><a href="/mfbcdj/">无纺布裁断机</a></li> <li><a href="/xscdj/">吸塑裁断æœ?/a></li> <li><a href="/ybcdj/">摇臂裁断æœ?/a></li> <li><a href="/yycdj/">液压裁断æœ?/a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>沐鸣娱乐电话:0515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/ybcdj/">摇臂裁断æœ?/a></div> <div id="what9d0hc4" style="text-indent:24px;margin:20px 0;">用途与特点ï¼?1. 本机适用于用成型刀模冲切各种非金属材料ã€?2. 采用时间控制,裁刀深度设定简单方便ã€?3. 双手操作,安全可靠ã€?4. 利用飞轮储能,能耗低,工作平稳ã€?5. 整机采用自润滑系统,减少磨损,延长机器使用寿命ã€?/div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <ul> <li> <a href="/supply/10.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281505321473438643664.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281505321473438643664.jpg" width="293" height="268" alt="优质摇臂裁断æœ?></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/10.html" title="优质摇臂裁断æœ?>优质摇臂裁断æœ?/a></div> </li> <li> <a href="/supply/9.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281504484903438686689.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281504484903438686689.jpg" width="293" height="268" alt="液压摇臂裁断æœ?></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/9.html" title="液压摇臂裁断æœ?>液压摇臂裁断æœ?/a></div> </li> <li> <a href="/supply/8.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281504050363438691443.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281504050363438691443.jpg" width="293" height="268" alt="全自动摇臂裁断机"></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/8.html" title="全自动摇臂裁断机">全自动摇臂裁断机</a></div> </li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="pages"><ul><li class="previous_s">上一é¡?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一é¡?/li> </ul></div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>电话ï¼?515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐传真ï¼?515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>