ï»?!DOCTYPE html> 新优游平台登录-新优游平台登录登录注册开户title_temp 电脑全自动裁断机(ä»·æ ¼,批发,生产) - 盐城市旭升机械有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="鐢佃剳鍏ㄨ嚜鍔ㄨ鏂満"> <meta name="Description" content="涓轰綘璇︾粏浠嬬粛鐢佃剳鍏ㄨ嚜鍔ㄨ鏂満浜у搧鍐呭,鍖呮嫭鐢佃剳鍏ㄨ嚜鍔ㄨ鏂満鐨勭敤閫斻€佸瀷鍙枫€佽寖鍥淬€佸浘鐗囩瓑,鍦ㄨ繖閲屼綘鍙互寰楃煡鎵€鏈夌數鑴戝叏鑷姩瑁佹柇鏈烘柊闂讳互鍙婃渶鏂扮殑甯傚満鐢佃剳鍏ㄨ嚜鍔ㄨ鏂満浠锋牸.鍜ㄨ鐢佃瘽:0515-88800008"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/">ãåÃùÓéÀÖ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='ydc13'><p id='ydc13'><optgroup id='ydc13'></optgroup></p></q><form id='ydc13'></form><ol id='ydc13'><th id='ydc13'><legend id='ydc13'></legend></th><bdo id='ydc13'><optgroup id='ydc13'></optgroup></bdo></ol><dl id='ydc13'><tt id='ydc13'><tr id='ydc13'></tr></tt><address id='ydc13'><th id='ydc13'></th></address></dl><style id='ydc13'><dt id='ydc13'></dt><dir id='ydc13'></dir></style><dd id='ydc13'></dd><dl id='ydc13'><sup id='ydc13'></sup></dl><table id='ydc13'><p id='ydc13'><optgroup id='ydc13'><tbody id='ydc13'><p id='ydc13'><dir id='ydc13'><div id='ydc13'><center id='ydc13'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='ydc13'><abbr id='ydc13'><blockquote id='ydc13'><i id='ydc13'><select id='ydc13'><td id='ydc13'><u id='ydc13'><ol id='ydc13'></ol><big id='ydc13'><big id='ydc13'></big></big></u><pre id='ydc13'><kbd id='ydc13'></kbd></pre><del id='ydc13'></del></td><button id='ydc13'><noframes id='ydc13'><option id='ydc13'></option><select id='ydc13'><span id='ydc13'><form id='ydc13'></form></span><dd id='ydc13'></dd></select><dt id='ydc13'></dt></noframes><del id='ydc13'><noframes id='ydc13'></noframes></del></button><kbd id='ydc13'></kbd><form id='ydc13'></form><button id='ydc13'><noframes id='ydc13'><style id='ydc13'><big id='ydc13'><i id='ydc13'></i><tbody id='ydc13'></tbody></big></style><abbr id='ydc13'></abbr></noframes></button></select></i><li id='ydc13'></li></blockquote></abbr><address id='ydc13'></address></abbr><address id='ydc13'><sub id='ydc13'><big id='ydc13'><tt id='ydc13'><bdo id='ydc13'><acronym id='ydc13'></acronym></bdo><label id='ydc13'><abbr id='ydc13'></abbr><em id='ydc13'><pre id='ydc13'></pre><address id='ydc13'><small id='ydc13'></small></address></em></label><center id='ydc13'><span id='ydc13'><b id='ydc13'></b></span></center><option id='ydc13'><bdo id='ydc13'><select id='ydc13'><strong id='ydc13'><q id='ydc13'><sup id='ydc13'><abbr id='ydc13'></abbr></sup><p id='ydc13'></p></q><span id='ydc13'><tfoot id='ydc13'><ul id='ydc13'><div id='ydc13'><style id='ydc13'><dir id='ydc13'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='ydc13'><form id='ydc13'></form></q></span><noframes id='ydc13'><p id='ydc13'><sup id='ydc13'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='ydc13'></option><li id='ydc13'></li></big><strong id='ydc13'></strong></sub></address><ol id='ydc13'><font id='ydc13'></font><dl id='ydc13'></dl></ol><option id='ydc13'></option><th id='ydc13'></th><li id='ydc13'></li><center id='ydc13'><u id='ydc13'></u></center><del id='ydc13'></del><tfoot id='ydc13'></tfoot><p id='ydc13'><strike id='ydc13'></strike><fieldset id='ydc13'></fieldset></p><tr id='ydc13'><bdo id='ydc13'><ul id='ydc13'></ul></bdo></tr><th id='ydc13'><tfoot id='ydc13'><p id='ydc13'><thead id='ydc13'><dfn id='ydc13'></dfn></thead></p><strong id='ydc13'></strong><th id='ydc13'></th></tfoot></th><u id='ydc13'><blockquote id='ydc13'></blockquote></u><b id='ydc13'><address id='ydc13'></address></b><ins id='ydc13'><table id='ydc13'><strike id='ydc13'><tfoot id='ydc13'><ins id='ydc13'></ins></tfoot><strike id='ydc13'><small id='ydc13'><div id='ydc13'></div></small></strike></strike><optgroup id='ydc13'><big id='ydc13'><abbr id='ydc13'></abbr></big><kbd id='ydc13'><q id='ydc13'></q></kbd></optgroup></table><big id='ydc13'></big></ins><sub id='ydc13'></sub><q id='ydc13'><kbd id='ydc13'></kbd><dt id='ydc13'></dt></q><big id='ydc13'><pre id='ydc13'><code id='ydc13'></code><del id='ydc13'><fieldset id='ydc13'></fieldset></del><big id='ydc13'><dt id='ydc13'></dt></big><bdo id='ydc13'></bdo></pre></big><noscript id='ydc13'></noscript><acronym id='ydc13'></acronym><div id='ydc13'><tr id='ydc13'><b id='ydc13'></b></tr></div><dl id='ydc13'></dl><tbody id='ydc13'><p id='ydc13'><noframes id='ydc13'></noframes></p><u id='ydc13'></u></tbody><dt id='ydc13'></dt><dd id='ydc13'></dd><big id='ydc13'></big><pre id='ydc13'></pre><dir id='ydc13'><optgroup id='ydc13'><select id='ydc13'></select></optgroup></dir><font id='ydc13'><ol id='ydc13'><dir id='ydc13'><dl id='ydc13'></dl><thead id='ydc13'></thead></dir></ol></font><pre id='ydc13'><tr id='ydc13'><q id='ydc13'><fieldset id='ydc13'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='ydc13'><td id='ydc13'><strong id='ydc13'><style id='ydc13'><acronym id='ydc13'></acronym><pre id='ydc13'><pre id='ydc13'><dir id='ydc13'><label id='ydc13'><noframes id='ydc13'></noframes></label></dir><strike id='ydc13'></strike></pre></pre></style></strong><th id='ydc13'><dir id='ydc13'><dt id='ydc13'><b id='ydc13'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='ydc13'></sub><th id='ydc13'></th><legend id='ydc13'></legend><style id='ydc13'></style><i id='ydc13'></i><optgroup id='ydc13'></optgroup><noscript id='ydc13'><q id='ydc13'><tfoot id='ydc13'><td id='ydc13'><b id='ydc13'></b></td></tfoot><pre id='ydc13'><code id='ydc13'></code><del id='ydc13'><form id='ydc13'></form></del><address id='ydc13'></address></pre></q></noscript><dfn id='ydc13'></dfn><optgroup id='ydc13'></optgroup><address id='ydc13'><sub id='ydc13'></sub></address><abbr id='ydc13'><ul id='ydc13'><big id='ydc13'><tbody id='ydc13'><dir id='ydc13'><tfoot id='ydc13'></tfoot><abbr id='ydc13'><noscript id='ydc13'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='ydc13'></tr></big></ul></abbr><dl id='ydc13'></dl><div id='ydc13'></div><div id='ydc13'><ol id='ydc13'></ol></div><i id='ydc13'></i><i id='ydc13'><strong id='ydc13'><sup id='ydc13'></sup><span id='ydc13'><strong id='ydc13'></strong><strong id='ydc13'></strong></span><option id='ydc13'><noscript id='ydc13'></noscript></option></strong></i><abbr id='ydc13'></abbr><ul id='ydc13'></ul><bdo id='ydc13'><div id='ydc13'></div></bdo><pre id='ydc13'><fieldset id='ydc13'></fieldset></pre><dfn id='ydc13'></dfn><tr id='ydc13'><option id='ydc13'><kbd id='ydc13'></kbd><label id='ydc13'><strong id='ydc13'><font id='ydc13'></font></strong></label><ol id='ydc13'><code id='ydc13'><td id='ydc13'><strike id='ydc13'><blockquote id='ydc13'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='ydc13'></dt><sup id='ydc13'><q id='ydc13'><dd id='ydc13'><q id='ydc13'><del id='ydc13'><acronym id='ydc13'></acronym><tfoot id='ydc13'></tfoot><label id='ydc13'><strong id='ydc13'></strong></label><td id='ydc13'></td><ul id='ydc13'><select id='ydc13'><li id='ydc13'></li></select></ul><label id='ydc13'></label></del><tbody id='ydc13'></tbody><dt id='ydc13'></dt></q><small id='ydc13'><strike id='ydc13'></strike></small></dd></q><label id='ydc13'></label></sup></option><pre id='ydc13'><ins id='ydc13'><td id='ydc13'></td><sub id='ydc13'><optgroup id='ydc13'></optgroup></sub><center id='ydc13'><em id='ydc13'></em></center><acronym id='ydc13'></acronym></ins></pre></tr><tr id='ydc13'></tr><center id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody><tfoot id='ydc13'></tfoot></center><small id='ydc13'><th id='ydc13'></th></small><small id='ydc13'></small><em id='ydc13'></em><dfn id='ydc13'><dd id='ydc13'></dd></dfn><dl id='ydc13'><i id='ydc13'><td id='ydc13'><thead id='ydc13'></thead></td></i></dl><style id='ydc13'><th id='ydc13'><form id='ydc13'><span id='ydc13'><dl id='ydc13'><label id='ydc13'></label></dl><th id='ydc13'><li id='ydc13'><noscript id='ydc13'></noscript><tbody id='ydc13'></tbody><tbody id='ydc13'><form id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody><dd id='ydc13'><i id='ydc13'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='ydc13'><ol id='ydc13'><b id='ydc13'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='ydc13'><strong id='ydc13'></strong><label id='ydc13'><label id='ydc13'><tbody id='ydc13'><small id='ydc13'><noframes id='ydc13'></noframes><ul id='ydc13'></ul><b id='ydc13'></b></small></tbody></label><label id='ydc13'><code id='ydc13'></code><kbd id='ydc13'></kbd></label><u id='ydc13'><tt id='ydc13'></tt></u></label></tbody><dfn id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody></dfn><pre id='ydc13'><em id='ydc13'><option id='ydc13'><dt id='ydc13'></dt></option></em></pre><optgroup id='ydc13'><thead id='ydc13'></thead></optgroup><optgroup id='ydc13'></optgroup><optgroup id='ydc13'></optgroup><em id='ydc13'></em><address id='ydc13'></address><blockquote id='ydc13'><u id='ydc13'><style id='ydc13'><b id='ydc13'></b><thead id='ydc13'><style id='ydc13'><strong id='ydc13'><ol id='ydc13'></ol></strong></style><acronym id='ydc13'><del id='ydc13'><dd id='ydc13'></dd><bdo id='ydc13'><legend id='ydc13'><kbd id='ydc13'><address id='ydc13'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='ydc13'></tbody></style></u><label id='ydc13'><dt id='ydc13'></dt></label></blockquote><li id='ydc13'><dl id='ydc13'><noframes id='ydc13'><form id='ydc13'></form></noframes></dl></li><td id='ydc13'></td><blockquote id='ydc13'><th id='ydc13'><tr id='ydc13'></tr><code id='ydc13'><sup id='ydc13'><fieldset id='ydc13'></fieldset><code id='ydc13'></code><big id='ydc13'></big></sup></code></th></blockquote><select id='ydc13'><kbd id='ydc13'><sup id='ydc13'></sup><form id='ydc13'></form></kbd></select><big id='ydc13'></big><em id='ydc13'></em><sup id='ydc13'><b id='ydc13'></b><strong id='ydc13'></strong></sup><kbd id='ydc13'><ol id='ydc13'></ol></kbd><optgroup id='ydc13'><tt id='ydc13'><font id='ydc13'><td id='ydc13'></td></font></tt></optgroup><pre id='ydc13'><center id='ydc13'></center></pre><tt id='ydc13'></tt><big id='ydc13'><strike id='ydc13'><li id='ydc13'><kbd id='ydc13'></kbd></li><i id='ydc13'><blockquote id='ydc13'><label id='ydc13'><u id='ydc13'><ins id='ydc13'></ins><dfn id='ydc13'></dfn></u></label><noscript id='ydc13'><span id='ydc13'></span></noscript><td id='ydc13'></td><pre id='ydc13'><li id='ydc13'><td id='ydc13'><label id='ydc13'></label><pre id='ydc13'></pre></td></li></pre><small id='ydc13'></small></blockquote></i><b id='ydc13'><i id='ydc13'></i></b><td id='ydc13'><select id='ydc13'></select><table id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody></table><dt id='ydc13'><dd id='ydc13'></dd></dt></td></strike><strong id='ydc13'><sub id='ydc13'></sub><td id='ydc13'></td></strong></big><blockquote id='ydc13'></blockquote><small id='ydc13'></small><dir id='ydc13'></dir><tr id='ydc13'></tr><center id='ydc13'><u id='ydc13'></u></center><kbd id='ydc13'></kbd><select id='ydc13'><u id='ydc13'><p id='ydc13'><p id='ydc13'><em id='ydc13'><dfn id='ydc13'><table id='ydc13'><dl id='ydc13'></dl><center id='ydc13'></center></table></dfn><div id='ydc13'></div><small id='ydc13'></small></em></p></p><acronym id='ydc13'></acronym><u id='ydc13'></u><sup id='ydc13'><thead id='ydc13'><noscript id='ydc13'></noscript></thead></sup></u><ol id='ydc13'></ol><sub id='ydc13'></sub></select><address id='ydc13'></address><dl id='ydc13'><small id='ydc13'><ul id='ydc13'><optgroup id='ydc13'><em id='ydc13'></em></optgroup><tt id='ydc13'></tt><strike id='ydc13'></strike></ul><thead id='ydc13'><kbd id='ydc13'><kbd id='ydc13'></kbd><noframes id='ydc13'><bdo id='ydc13'><sup id='ydc13'><div id='ydc13'><bdo id='ydc13'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='ydc13'></label><strike id='ydc13'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='ydc13'></big><ins id='ydc13'><optgroup id='ydc13'></optgroup></ins><dl id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody></dl><dt id='ydc13'></dt><tr id='ydc13'><address id='ydc13'></address></tr><small id='ydc13'><font id='ydc13'></font></small><option id='ydc13'><thead id='ydc13'></thead><em id='ydc13'></em></option><tfoot id='ydc13'></tfoot><tbody id='ydc13'></tbody><li id='ydc13'></li><tbody id='ydc13'></tbody><address id='ydc13'></address><del id='ydc13'><big id='ydc13'><label id='ydc13'><code id='ydc13'><th id='ydc13'><legend id='ydc13'></legend><i id='ydc13'></i><form id='ydc13'></form></th></code></label></big><dd id='ydc13'><span id='ydc13'><abbr id='ydc13'></abbr></span></dd></del><ol id='ydc13'></ol><address id='ydc13'><sup id='ydc13'><acronym id='ydc13'></acronym></sup></address><blockquote id='ydc13'></blockquote><font id='ydc13'></font><optgroup id='ydc13'><bdo id='ydc13'></bdo><acronym id='ydc13'></acronym></optgroup><del id='ydc13'></del><code id='ydc13'><select id='ydc13'></select><td id='ydc13'></td></code><tfoot id='ydc13'></tfoot><kbd id='ydc13'><b id='ydc13'><style id='ydc13'><tbody id='ydc13'><tr id='ydc13'></tr><big id='ydc13'></big><ol id='ydc13'><u id='ydc13'><dfn id='ydc13'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='ydc13'><b id='ydc13'><ins id='ydc13'><tt id='ydc13'><b id='ydc13'><blockquote id='ydc13'><dir id='ydc13'></dir><label id='ydc13'><li id='ydc13'></li><i id='ydc13'></i><u id='ydc13'><tbody id='ydc13'></tbody></u></label><li id='ydc13'><tt id='ydc13'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='ydc13'><sub id='ydc13'><div id='ydc13'></div></sub></fieldset><acronym id='ydc13'><td id='ydc13'><form id='ydc13'></form></td><big id='ydc13'><dfn id='ydc13'><b id='ydc13'><address id='ydc13'></address></b><thead id='ydc13'><span id='ydc13'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='ydc13'></ul><tbody id='ydc13'><sup id='ydc13'><legend id='ydc13'><b id='ydc13'></b></legend></sup><legend id='ydc13'><sub id='ydc13'><ul id='ydc13'><b id='ydc13'><q id='ydc13'></q></b></ul><tfoot id='ydc13'></tfoot><ul id='ydc13'></ul><bdo id='ydc13'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='ydc13'><label id='ydc13'></label></dfn><em id='ydc13'><bdo id='ydc13'><ins id='ydc13'><dl id='ydc13'></dl></ins><pre id='ydc13'><p id='ydc13'></p><span id='ydc13'><tt id='ydc13'></tt></span></pre></bdo></em></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>产品与服åŠ?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/jmszcdj/">液压精密四柱裁断æœ?/a></li> <li><a href="/lmscdj/">龙门式裁断机</a></li> <li><a href="/fzhzdcdj/">仿真花自动裁断机</a></li> <li><a href="/hmcdj/">海绵裁断æœ?/a></li> <li><a href="/pgcdj/">皮革裁断æœ?/a></li> <li><a href="/mfbcdj/">无纺布裁断机</a></li> <li><a href="/xscdj/">吸塑裁断æœ?/a></li> <li><a href="/ybcdj/">摇臂裁断æœ?/a></li> <li><a href="/yycdj/">液压裁断æœ?/a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>沐鸣娱乐电话:0515-88800008</p> <p>移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/fzhzdcdj/">仿真花自动裁断机</a> > <a href="/supply/72.html">电脑全自动裁断机</a></div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <div id="what9d0hc4" class="xq_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201810201043002823438628765.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201810201043002823438628765.jpg" width="425" height="384"></div> <div id="what9d0hc4" class="guige"> <h1>产品名称:电脑全自动裁断æœ?/h1> <p>产品型号:电脑全自动裁断æœ?/p> <p>产品用途:</p> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="xxjs"> <p>详细介绍</p> </div> <div id="what9d0hc4" class="xx"> <p align="center"> <img width="300" height="217" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201810201042211263438621060.jpg" /> </p> <p align="center"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">电脑<b><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">全自动裁断机</a></b></span> </p> <p align="left"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">盐城市旭升机械有限公å?/a>坚持“创新高于一切”的战略,持续快速提高技术水平,确保技术成熟的产品才推向市场,并配备完善的售后服务ã€?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><a href="http://haijiabaoming.com/supply/72.html" target="_blank">电脑全自动裁断机</a>具有手动、半自动、自动等多种工作方式,工人只需捡拾成品材料,减轻了劳动强度,提高了工作效率ã€?</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">电脑全自动裁断机具有错位、错位减刀、刀模转位等冲裁模式,可以套取材料,节约原材æ–?0%-15%ã€?由于采用微电脑控制,自动化程度高,整机仅需一名工人,生产效率可提é«?-5倍,节约电能è¿?/3ã€?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">双油缸,四柱自动平衡连轩结构,保证每一个裁断位置裁断深度完全相同。电脑全自动裁断机特有的设定机构,配合裁断刀高度设定,使冲程调整方便,准确ã€?中央自动润滑系统确保机器精密度及提高机器耐用度和使用寿命。特殊规格可定制(送料台的门幅及长度)ã€?</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">沐鸣娱乐主营:电脑全自动裁断机价格,电脑全自动裁断机批发,电脑全自动裁断机价格,电脑全自动裁断机生产,优质电脑全自动裁断æœ?/span> </p> </div> <div id="what9d0hc4" class="prev mk">上一个产品:<a href="/supply/73.html">数控全自动裁断机</a></div> <div id="what9d0hc4" class="next mk">下一个产品:<a href="/supply/71.html">龙门全自动裁断机</a></div> <div id="what9d0hc4" class="xgbq mk">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%b7%c2%d5%e6%bb%a8%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa'>仿真花自动裁断机</a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%e7%c4%d4%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa%bc%db%b8%f1'>电脑全自动裁断机价格</a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%e7%c4%d4%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa%c5%fa%b7%a2'>电脑全自动裁断机批发</a>,</div> <div id="what9d0hc4" class="mk">时间ï¼?018-10-20 0:00:00 来源ï¼?a href='http://haijiabaoming.com/supply/72.html'>http://haijiabaoming.com/supply/72.html</a></div> <div id="what9d0hc4" class="xgxw mk"> <h3>相关新闻</h3> <ul> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgcp mk"> <h3>相关产品</h3> <ul> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/113.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201904281135415903438640464.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201904281135415903438640464.jpg" width="214" height="196" alt="高精度全自动裁剪æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/113.html">高精度全自动裁剪æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/112.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201904281134010893438617431.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201904281134010893438617431.jpg" width="214" height="196" alt="智能全自动裁断机"></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/112.html">智能全自动裁断机</a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/100.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131058531313438680763.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131058531313438680763.jpg" width="214" height="196" alt="整板送料全自动裁断机"></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/100.html">整板送料全自动裁断机</a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/98.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131056187093438684195.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131056187093438684195.jpg" width="214" height="196" alt="高速全自动裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/98.html">高速全自动裁断æœ?/a></div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>电话ï¼?515-88800008</p> <p>传真ï¼?515-88800008</p> <p>手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>