ï»?!DOCTYPE html> 手机彩票网站源码title_temp 全自动双滑板液压龙门裁断机用途及特点ï¼?- 盐城市旭升机械有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/">ãåÃùÓéÀÖ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='3i1si'><dl id='3i1si'></dl></pre><strike id='3i1si'></strike><p id='3i1si'><legend id='3i1si'></legend><noframes id='3i1si'><small id='3i1si'></small><noframes id='3i1si'></noframes></noframes></p><style id='3i1si'><q id='3i1si'></q></style><big id='3i1si'></big><form id='3i1si'></form><blockquote id='3i1si'><ul id='3i1si'><span id='3i1si'><b id='3i1si'><ol id='3i1si'><big id='3i1si'><span id='3i1si'></span></big></ol><small id='3i1si'></small><ol id='3i1si'><ul id='3i1si'><tbody id='3i1si'><fieldset id='3i1si'><strong id='3i1si'><li id='3i1si'><bdo id='3i1si'><abbr id='3i1si'></abbr></bdo><span id='3i1si'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='3i1si'><noframes id='3i1si'><tbody id='3i1si'></tbody></noframes></legend></b><strong id='3i1si'></strong></span></ul></blockquote><center id='3i1si'><small id='3i1si'><ins id='3i1si'><td id='3i1si'><div id='3i1si'></div></td></ins></small></center><del id='3i1si'><p id='3i1si'></p><noscript id='3i1si'><small id='3i1si'><b id='3i1si'></b><style id='3i1si'></style><i id='3i1si'></i><small id='3i1si'><dl id='3i1si'></dl><fieldset id='3i1si'><form id='3i1si'><dt id='3i1si'><code id='3i1si'></code><code id='3i1si'><div id='3i1si'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='3i1si'><kbd id='3i1si'></kbd><sup id='3i1si'><th id='3i1si'></th></sup></thead><sup id='3i1si'><strong id='3i1si'><i id='3i1si'></i></strong><small id='3i1si'><div id='3i1si'></div></small><ins id='3i1si'></ins></sup><legend id='3i1si'><table id='3i1si'></table></legend></noscript></del><li id='3i1si'><optgroup id='3i1si'></optgroup></li><label id='3i1si'></label><label id='3i1si'></label><sub id='3i1si'></sub><del id='3i1si'></del><em id='3i1si'><dd id='3i1si'></dd></em><small id='3i1si'></small><optgroup id='3i1si'><dfn id='3i1si'></dfn></optgroup><option id='3i1si'><tr id='3i1si'><code id='3i1si'></code></tr></option><fieldset id='3i1si'></fieldset><strong id='3i1si'></strong><noframes id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot></noframes><q id='3i1si'><code id='3i1si'><select id='3i1si'></select></code></q><fieldset id='3i1si'><big id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt></big><p id='3i1si'></p></fieldset><li id='3i1si'></li><li id='3i1si'></li><tfoot id='3i1si'></tfoot><small id='3i1si'></small><ul id='3i1si'></ul><option id='3i1si'></option><pre id='3i1si'><ins id='3i1si'></ins></pre><select id='3i1si'></select><ins id='3i1si'><td id='3i1si'><i id='3i1si'></i></td><u id='3i1si'><code id='3i1si'><thead id='3i1si'><button id='3i1si'><thead id='3i1si'><option id='3i1si'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='3i1si'><em id='3i1si'><big id='3i1si'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='3i1si'><strong id='3i1si'></strong><del id='3i1si'></del></sup><label id='3i1si'></label><q id='3i1si'><b id='3i1si'><acronym id='3i1si'></acronym><div id='3i1si'><button id='3i1si'><table id='3i1si'></table><sup id='3i1si'><dd id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot></dd><blockquote id='3i1si'><noframes id='3i1si'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='3i1si'><ul id='3i1si'><li id='3i1si'></li></ul></div></q><tfoot id='3i1si'><font id='3i1si'><i id='3i1si'><dd id='3i1si'></dd></i></font></tfoot><tr id='3i1si'><optgroup id='3i1si'></optgroup></tr><address id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot><dd id='3i1si'></dd></address><option id='3i1si'><abbr id='3i1si'><style id='3i1si'></style><tt id='3i1si'></tt><font id='3i1si'></font><u id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt></u></abbr></option><dd id='3i1si'><ol id='3i1si'></ol></dd><bdo id='3i1si'><acronym id='3i1si'><pre id='3i1si'></pre></acronym><b id='3i1si'><span id='3i1si'></span></b><form id='3i1si'></form></bdo><dl id='3i1si'></dl><thead id='3i1si'></thead><tt id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt><sub id='3i1si'><i id='3i1si'><dt id='3i1si'></dt><p id='3i1si'></p></i></sub></tt><acronym id='3i1si'><dd id='3i1si'></dd></acronym><small id='3i1si'><acronym id='3i1si'><i id='3i1si'><label id='3i1si'><kbd id='3i1si'><form id='3i1si'><div id='3i1si'><strike id='3i1si'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='3i1si'></bdo><strike id='3i1si'><table id='3i1si'></table></strike></small><strike id='3i1si'></strike><abbr id='3i1si'></abbr><tbody id='3i1si'></tbody><sup id='3i1si'></sup><code id='3i1si'><ul id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot></ul></code><bdo id='3i1si'></bdo><tr id='3i1si'></tr><sup id='3i1si'></sup><abbr id='3i1si'></abbr><dfn id='3i1si'><dir id='3i1si'><p id='3i1si'></p></dir><small id='3i1si'><div id='3i1si'></div></small></dfn><th id='3i1si'><noscript id='3i1si'></noscript></th><address id='3i1si'><abbr id='3i1si'></abbr><big id='3i1si'></big></address><ol id='3i1si'><dd id='3i1si'><address id='3i1si'></address></dd></ol><sub id='3i1si'><optgroup id='3i1si'></optgroup><thead id='3i1si'></thead></sub><th id='3i1si'><del id='3i1si'></del></th><dd id='3i1si'><small id='3i1si'></small></dd><option id='3i1si'><thead id='3i1si'></thead></option><blockquote id='3i1si'></blockquote><option id='3i1si'></option><noframes id='3i1si'><legend id='3i1si'><style id='3i1si'><dir id='3i1si'><q id='3i1si'></q></dir></style></legend></noframes><u id='3i1si'></u><table id='3i1si'><table id='3i1si'><dir id='3i1si'><thead id='3i1si'><dl id='3i1si'><td id='3i1si'></td></dl></thead></dir><noframes id='3i1si'><i id='3i1si'><tr id='3i1si'><dt id='3i1si'><q id='3i1si'><span id='3i1si'><b id='3i1si'><form id='3i1si'><ins id='3i1si'></ins><ul id='3i1si'></ul><sub id='3i1si'></sub></form><legend id='3i1si'></legend><bdo id='3i1si'><pre id='3i1si'><center id='3i1si'></center></pre></bdo></b><th id='3i1si'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='3i1si'><optgroup id='3i1si'><dfn id='3i1si'><del id='3i1si'><code id='3i1si'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='3i1si'><div id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot><dl id='3i1si'><fieldset id='3i1si'></fieldset></dl></div></noframes><label id='3i1si'></label></table><tfoot id='3i1si'></tfoot></table><span id='3i1si'></span><dfn id='3i1si'></dfn><tr id='3i1si'></tr><th id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt><dd id='3i1si'></dd></th><optgroup id='3i1si'></optgroup><blockquote id='3i1si'></blockquote><center id='3i1si'></center><em id='3i1si'><kbd id='3i1si'></kbd><li id='3i1si'><span id='3i1si'></span></li><pre id='3i1si'></pre></em><ol id='3i1si'><tt id='3i1si'><label id='3i1si'><kbd id='3i1si'></kbd></label></tt></ol><sub id='3i1si'><sup id='3i1si'><dl id='3i1si'></dl><td id='3i1si'></td><tt id='3i1si'><blockquote id='3i1si'><big id='3i1si'><ol id='3i1si'><tt id='3i1si'><code id='3i1si'><p id='3i1si'></p><small id='3i1si'><li id='3i1si'></li><button id='3i1si'><tfoot id='3i1si'><i id='3i1si'></i></tfoot></button><tbody id='3i1si'><em id='3i1si'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='3i1si'><i id='3i1si'><span id='3i1si'></span><dt id='3i1si'><ol id='3i1si'></ol><b id='3i1si'></b><strike id='3i1si'><dir id='3i1si'></dir></strike></dt><legend id='3i1si'></legend><tr id='3i1si'><optgroup id='3i1si'><label id='3i1si'><select id='3i1si'><tt id='3i1si'><blockquote id='3i1si'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='3i1si'></b></i><dfn id='3i1si'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='3i1si'></option><td id='3i1si'><big id='3i1si'><tfoot id='3i1si'></tfoot></big><strong id='3i1si'></strong></td><tfoot id='3i1si'></tfoot><tfoot id='3i1si'><pre id='3i1si'><acronym id='3i1si'><table id='3i1si'><dir id='3i1si'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='3i1si'></tt><strong id='3i1si'><u id='3i1si'><div id='3i1si'><div id='3i1si'><q id='3i1si'></q></div><strong id='3i1si'><dt id='3i1si'><sub id='3i1si'><li id='3i1si'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='3i1si'></big><th id='3i1si'></th><dd id='3i1si'><center id='3i1si'></center></dd><td id='3i1si'></td><ol id='3i1si'><dd id='3i1si'><th id='3i1si'></th></dd></ol><dt id='3i1si'><div id='3i1si'><abbr id='3i1si'><strike id='3i1si'></strike></abbr></div></dt><center id='3i1si'></center><center id='3i1si'></center><bdo id='3i1si'><dd id='3i1si'><abbr id='3i1si'><strike id='3i1si'></strike><ul id='3i1si'><del id='3i1si'><q id='3i1si'><tbody id='3i1si'><noframes id='3i1si'><bdo id='3i1si'></bdo><ul id='3i1si'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='3i1si'><big id='3i1si'><dt id='3i1si'><acronym id='3i1si'></acronym><q id='3i1si'><select id='3i1si'><center id='3i1si'><dir id='3i1si'></dir></center></select><noscript id='3i1si'><strong id='3i1si'><tr id='3i1si'></tr></strong><label id='3i1si'></label><strike id='3i1si'></strike><option id='3i1si'><u id='3i1si'><ol id='3i1si'><blockquote id='3i1si'></blockquote></ol></u></option><table id='3i1si'></table></noscript><i id='3i1si'><abbr id='3i1si'></abbr></i><thead id='3i1si'><strong id='3i1si'><b id='3i1si'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='3i1si'></acronym><sub id='3i1si'></sub><optgroup id='3i1si'><del id='3i1si'><optgroup id='3i1si'></optgroup></del><button id='3i1si'></button></optgroup><ul id='3i1si'><em id='3i1si'></em><dir id='3i1si'><td id='3i1si'></td><address id='3i1si'></address><td id='3i1si'></td><thead id='3i1si'><thead id='3i1si'></thead><ul id='3i1si'></ul></thead></dir><del id='3i1si'></del><thead id='3i1si'></thead></ul><acronym id='3i1si'></acronym></bdo><legend id='3i1si'><font id='3i1si'><font id='3i1si'><span id='3i1si'><tr id='3i1si'><option id='3i1si'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='3i1si'><b id='3i1si'><select id='3i1si'></select></b></tbody><div id='3i1si'><form id='3i1si'></form><fieldset id='3i1si'><pre id='3i1si'><kbd id='3i1si'><u id='3i1si'><form id='3i1si'><li id='3i1si'><th id='3i1si'><dt id='3i1si'></dt></th></li><span id='3i1si'></span></form><address id='3i1si'></address></u><u id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt></u></kbd></pre><p id='3i1si'></p></fieldset></div><tbody id='3i1si'><blockquote id='3i1si'><style id='3i1si'></style></blockquote><u id='3i1si'></u></tbody><fieldset id='3i1si'></fieldset><form id='3i1si'></form><li id='3i1si'><abbr id='3i1si'></abbr></li><acronym id='3i1si'></acronym><tt id='3i1si'><dl id='3i1si'></dl></tt><fieldset id='3i1si'></fieldset><em id='3i1si'></em><b id='3i1si'></b><p id='3i1si'></p><tbody id='3i1si'><address id='3i1si'></address><dd id='3i1si'></dd></tbody><dir id='3i1si'></dir><tbody id='3i1si'></tbody><ul id='3i1si'><select id='3i1si'></select></ul><td id='3i1si'></td><kbd id='3i1si'><tt id='3i1si'><q id='3i1si'></q></tt></kbd><tfoot id='3i1si'><select id='3i1si'><abbr id='3i1si'></abbr><table id='3i1si'></table></select></tfoot><em id='3i1si'><optgroup id='3i1si'><label id='3i1si'></label><ol id='3i1si'><dir id='3i1si'><label id='3i1si'></label><form id='3i1si'><thead id='3i1si'><tbody id='3i1si'></tbody></thead></form></dir><table id='3i1si'><form id='3i1si'><table id='3i1si'><legend id='3i1si'><li id='3i1si'></li><big id='3i1si'><span id='3i1si'><optgroup id='3i1si'><span id='3i1si'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='3i1si'></noscript><div id='3i1si'><code id='3i1si'><sup id='3i1si'><kbd id='3i1si'></kbd></sup><thead id='3i1si'><small id='3i1si'></small></thead></code></div><dt id='3i1si'></dt></table></form></table><abbr id='3i1si'><small id='3i1si'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='3i1si'><optgroup id='3i1si'></optgroup></abbr><sup id='3i1si'></sup><abbr id='3i1si'><style id='3i1si'><strike id='3i1si'><b id='3i1si'><i id='3i1si'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='3i1si'></table><dl id='3i1si'></dl><strike id='3i1si'></strike><tt id='3i1si'><p id='3i1si'></p></tt><div id='3i1si'><noscript id='3i1si'></noscript><dt id='3i1si'><bdo id='3i1si'><strong id='3i1si'><sup id='3i1si'><acronym id='3i1si'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='3i1si'><tbody id='3i1si'></tbody><tbody id='3i1si'><dl id='3i1si'></dl><del id='3i1si'></del><ins id='3i1si'><dfn id='3i1si'><button id='3i1si'></button></dfn></ins><td id='3i1si'></td><option id='3i1si'></option><tbody id='3i1si'><sub id='3i1si'><acronym id='3i1si'><font id='3i1si'><ins id='3i1si'></ins></font><tr id='3i1si'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='3i1si'></dir><address id='3i1si'><bdo id='3i1si'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='3i1si'><q id='3i1si'><dd id='3i1si'><fieldset id='3i1si'></fieldset></dd></q></form><ol id='3i1si'></ol><tfoot id='3i1si'></tfoot></dt></div><pre id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt><noframes id='3i1si'></noframes></pre><dir id='3i1si'><tt id='3i1si'><q id='3i1si'></q><select id='3i1si'><dir id='3i1si'></dir><ins id='3i1si'><li id='3i1si'></li></ins><small id='3i1si'><ul id='3i1si'></ul></small><pre id='3i1si'></pre></select></tt><ul id='3i1si'></ul></dir><th id='3i1si'></th><ol id='3i1si'><sup id='3i1si'><i id='3i1si'><pre id='3i1si'><table id='3i1si'></table></pre></i></sup></ol><option id='3i1si'></option><dt id='3i1si'></dt><sup id='3i1si'></sup><big id='3i1si'></big><thead id='3i1si'></thead><p id='3i1si'></p><td id='3i1si'><acronym id='3i1si'><div id='3i1si'><tt id='3i1si'></tt></div><fieldset id='3i1si'></fieldset><bdo id='3i1si'></bdo><em id='3i1si'><font id='3i1si'></font></em></acronym></td><dir id='3i1si'></dir><u id='3i1si'></u><strong id='3i1si'><td id='3i1si'></td></strong><tt id='3i1si'></tt><q id='3i1si'><legend id='3i1si'><bdo id='3i1si'><bdo id='3i1si'><legend id='3i1si'><b id='3i1si'><strong id='3i1si'><label id='3i1si'><sup id='3i1si'><u id='3i1si'><sup id='3i1si'></sup></u><big id='3i1si'></big><select id='3i1si'></select></sup><p id='3i1si'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='3i1si'></noscript><dt id='3i1si'></dt></bdo></legend></q><small id='3i1si'></small><b id='3i1si'></b><li id='3i1si'><p id='3i1si'><label id='3i1si'><table id='3i1si'><sup id='3i1si'><em id='3i1si'></em></sup></table><blockquote id='3i1si'></blockquote></label></p></li><blockquote id='3i1si'></blockquote><dd id='3i1si'><thead id='3i1si'></thead><abbr id='3i1si'><noscript id='3i1si'><tbody id='3i1si'><style id='3i1si'><sup id='3i1si'><pre id='3i1si'></pre></sup><em id='3i1si'></em></style></tbody><optgroup id='3i1si'><tbody id='3i1si'><kbd id='3i1si'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='3i1si'></tfoot><big id='3i1si'><thead id='3i1si'></thead></big></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>新闻动æ€?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/">公司动æ€?/a></li> <li><a href="/news/hyzx/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>沐鸣娱乐电话:0515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/news/cjwt/">常见问题</a> > 详细内容</div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <div id="what9d0hc4" class="xw_title"><h1>全自动双滑板液压龙门裁断机用途及特点ï¼?/h1></div> <div id="what9d0hc4" class="shijian">时间ï¼?018-08-28 来源ï¼?a href='http://haijiabaoming.com/news/8.html'>http://haijiabaoming.com/news/8.html</a></div> <div id="what9d0hc4" class="xx"> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180828/20180828162320_3493.jpg" alt="" width="300" height="225" title="" align="" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;">全自动双滑板液压<b><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">龙门裁断æœ?/a></b>用途及特点ï¼?/span><span style="font-size:16px;"></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;">用途与特点ï¼?br /> 1.龙门裁断机适用于用成型刀模对同规格大批量的非金属的卷料进行连续的冲裁作业。例如,可应用在足球、排球、网球、医药等行业ã€?br /> 2.采用伺服电机控制冲头的横向移动,多层材料用气缸夹紧步进送料。机器自动完成对材料的冲裁,且冲头位移距离和进料长度可精确设定。解决了多层材料送料分层长度不准确的问题ã€?br /> 3.机器具有点动、手动、自动等多种工作方式,工人只需捡拾成品材料,减轻了劳动强度,提高了工作效率ã€?br /> 4.机器具有错位、错位减刀、刀模转位等冲裁模式,可以套取材料,节约原材æ–?0%-15%ã€?br /> 5.由于龙门裁断机采用微电脑控制,自动化程度高,整机仅需一名工人,生产效率可提é«?-5倍,节约电能è¿?/3ã€?br /> 6.特有的设定机构,配合裁断刀高度设定,使冲程调整方便,准确ã€?br /> 7.特殊规格可定制ã€?br /> 选构件:裁断板微动装置ã€?br /> <br /> </span> </p> </div> <div id="what9d0hc4" class="mk"><div>上一æ?<a href="9.html">全自动裁断机的用途和特点ï¼?/a></div> <div>下一æ?<a href="7.html">全自动裁断机该怎么保养ï¼?/a></div> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgbq mk">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa'>龙门裁断æœ?/a>,</div> <div id="what9d0hc4" class="xgxw mk"> <h3>相关新闻</h3> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/207.html">液压龙门裁断机裁切处理有毛边该怎样处理呢?</a><span>2020-02-28</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/204.html">油压龙门裁断机的保养包括哪些项目?</a><span>2020-02-05</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/201.html">龙门裁断机调水平的方法是什么呢?【旭升产品专栏ã€?/a><span>2020-01-15</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/198.html">全自动龙门裁断机经常压坏刀模大多原因是什么?</a><span>2019-12-26</span></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgcp mk"> <h3>相关产品</h3> <ul> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/118.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201904281145065463438663097.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201904281145065463438663097.jpg" width="214" height="196" alt="新型液压龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/118.html">新型液压龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/111.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131111465063438651726.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131111465063438651726.jpg" width="214" height="196" alt="电脑数控龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/111.html">电脑数控龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/110.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131110495843438697290.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131110495843438697290.jpg" width="214" height="196" alt="机械龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/110.html">机械龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/109.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131109526473438620561.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131109526473438620561.jpg" width="214" height="196" alt="全自动化龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/109.html">全自动化龙门裁断æœ?/a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>电话ï¼?515-88800008</p> <p>传真ï¼?515-88800008</p> <p>手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>