ï»?!DOCTYPE html> 聚宝盆彩票首页title_temp 怎样设定液压龙门裁断机在生产过程中的高度?旭升机械为您解ç­?- 盐城市旭升机械有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/">ãåÃùÓéÀÖ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='s99kz'></q><tt id='s99kz'><dd id='s99kz'><noscript id='s99kz'><dl id='s99kz'><i id='s99kz'></i><dd id='s99kz'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='s99kz'></tr><td id='s99kz'></td><q id='s99kz'></q><dd id='s99kz'></dd><div id='s99kz'><button id='s99kz'><tfoot id='s99kz'><i id='s99kz'><dl id='s99kz'><i id='s99kz'><strike id='s99kz'><dt id='s99kz'></dt></strike></i></dl></i><pre id='s99kz'></pre></tfoot><u id='s99kz'></u><small id='s99kz'></small></button><tr id='s99kz'></tr></div><strike id='s99kz'></strike><label id='s99kz'></label><button id='s99kz'></button><optgroup id='s99kz'></optgroup><dd id='s99kz'></dd><sup id='s99kz'><del id='s99kz'><strike id='s99kz'><dd id='s99kz'></dd></strike></del></sup><fieldset id='s99kz'><p id='s99kz'></p></fieldset><big id='s99kz'><big id='s99kz'><address id='s99kz'><dl id='s99kz'></dl></address><dd id='s99kz'></dd><table id='s99kz'><abbr id='s99kz'><strong id='s99kz'><blockquote id='s99kz'></blockquote></strong></abbr><td id='s99kz'><pre id='s99kz'></pre></td></table></big></big><q id='s99kz'><abbr id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></abbr></q><li id='s99kz'><q id='s99kz'><acronym id='s99kz'><dd id='s99kz'><td id='s99kz'><noframes id='s99kz'><tr id='s99kz'><strong id='s99kz'></strong><small id='s99kz'></small><button id='s99kz'></button><li id='s99kz'><noscript id='s99kz'><big id='s99kz'></big><dt id='s99kz'></dt></noscript></li></tr><ol id='s99kz'><option id='s99kz'><table id='s99kz'><blockquote id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='s99kz'></u><kbd id='s99kz'><kbd id='s99kz'></kbd></kbd></noframes><abbr id='s99kz'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='s99kz'><button id='s99kz'><abbr id='s99kz'></abbr></button></thead><button id='s99kz'><u id='s99kz'><u id='s99kz'></u></u><tr id='s99kz'><optgroup id='s99kz'><dd id='s99kz'><dfn id='s99kz'><tt id='s99kz'><thead id='s99kz'><optgroup id='s99kz'></optgroup></thead></tt><legend id='s99kz'></legend><noframes id='s99kz'><b id='s99kz'><form id='s99kz'></form></b></noframes></dfn><pre id='s99kz'></pre></dd></optgroup><dl id='s99kz'><big id='s99kz'><dd id='s99kz'><td id='s99kz'><dir id='s99kz'></dir></td></dd></big><optgroup id='s99kz'></optgroup><dfn id='s99kz'></dfn></dl></tr></button><strong id='s99kz'></strong><ol id='s99kz'><dfn id='s99kz'><kbd id='s99kz'></kbd></dfn></ol><ul id='s99kz'></ul><noframes id='s99kz'></noframes><blockquote id='s99kz'></blockquote><fieldset id='s99kz'></fieldset><sup id='s99kz'><p id='s99kz'><tt id='s99kz'><sup id='s99kz'><bdo id='s99kz'><ol id='s99kz'><sup id='s99kz'><dl id='s99kz'><em id='s99kz'><label id='s99kz'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='s99kz'></address></sup></tt></p><fieldset id='s99kz'><noframes id='s99kz'><code id='s99kz'><strong id='s99kz'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='s99kz'></sup><div id='s99kz'><pre id='s99kz'><select id='s99kz'></select><td id='s99kz'></td></pre></div><kbd id='s99kz'><u id='s99kz'></u></kbd><div id='s99kz'></div><blockquote id='s99kz'></blockquote><q id='s99kz'></q><th id='s99kz'></th><big id='s99kz'></big><address id='s99kz'><b id='s99kz'><select id='s99kz'></select></b></address><code id='s99kz'></code><ul id='s99kz'><strike id='s99kz'></strike></ul><noscript id='s99kz'></noscript><pre id='s99kz'></pre><div id='s99kz'><p id='s99kz'></p></div><tfoot id='s99kz'></tfoot><thead id='s99kz'><bdo id='s99kz'></bdo></thead><kbd id='s99kz'></kbd><p id='s99kz'><fieldset id='s99kz'><style id='s99kz'></style></fieldset></p><acronym id='s99kz'><big id='s99kz'><code id='s99kz'></code></big></acronym><noframes id='s99kz'><fieldset id='s99kz'></fieldset></noframes><ol id='s99kz'></ol><font id='s99kz'></font><td id='s99kz'><ol id='s99kz'></ol></td><center id='s99kz'></center><option id='s99kz'></option><legend id='s99kz'></legend><big id='s99kz'></big><sub id='s99kz'><ol id='s99kz'><li id='s99kz'><label id='s99kz'></label></li></ol></sub><i id='s99kz'><ol id='s99kz'></ol></i><del id='s99kz'></del><tr id='s99kz'><tr id='s99kz'><bdo id='s99kz'><form id='s99kz'><em id='s99kz'></em><ins id='s99kz'><center id='s99kz'><center id='s99kz'></center></center></ins><pre id='s99kz'><em id='s99kz'></em><abbr id='s99kz'><legend id='s99kz'><div id='s99kz'><center id='s99kz'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='s99kz'></b><noframes id='s99kz'><span id='s99kz'></span></noframes><font id='s99kz'><ol id='s99kz'></ol></font><td id='s99kz'><abbr id='s99kz'><option id='s99kz'><big id='s99kz'></big></option></abbr><dfn id='s99kz'></dfn></td><form id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend></form><td id='s99kz'><strike id='s99kz'><blockquote id='s99kz'></blockquote></strike></td><sup id='s99kz'><fieldset id='s99kz'><li id='s99kz'></li></fieldset></sup><option id='s99kz'></option><thead id='s99kz'></thead><del id='s99kz'></del><b id='s99kz'><tfoot id='s99kz'></tfoot><i id='s99kz'></i></b><sup id='s99kz'></sup><thead id='s99kz'></thead><kbd id='s99kz'></kbd><acronym id='s99kz'><strike id='s99kz'></strike></acronym><table id='s99kz'><select id='s99kz'></select></table><strong id='s99kz'></strong><center id='s99kz'></center><p id='s99kz'><b id='s99kz'><bdo id='s99kz'><span id='s99kz'></span></bdo></b></p><tr id='s99kz'><form id='s99kz'><strong id='s99kz'><dir id='s99kz'></dir></strong><th id='s99kz'></th></form><strong id='s99kz'><select id='s99kz'></select></strong></tr><form id='s99kz'><pre id='s99kz'></pre></form><code id='s99kz'></code><optgroup id='s99kz'></optgroup><strong id='s99kz'><td id='s99kz'><table id='s99kz'><legend id='s99kz'><legend id='s99kz'><big id='s99kz'><fieldset id='s99kz'><q id='s99kz'><tfoot id='s99kz'><big id='s99kz'><tt id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></tt></big><p id='s99kz'></p><button id='s99kz'><table id='s99kz'><ins id='s99kz'></ins><tt id='s99kz'><li id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='s99kz'><td id='s99kz'></td><tfoot id='s99kz'></tfoot></tr><strong id='s99kz'><span id='s99kz'><dfn id='s99kz'></dfn><bdo id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='s99kz'></button><ol id='s99kz'><font id='s99kz'><blockquote id='s99kz'><center id='s99kz'></center></blockquote></font></ol><strong id='s99kz'></strong><dl id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend><sub id='s99kz'><small id='s99kz'></small></sub></dl><style id='s99kz'></style><pre id='s99kz'><code id='s99kz'></code></pre><big id='s99kz'></big><font id='s99kz'></font><bdo id='s99kz'></bdo><dfn id='s99kz'><dd id='s99kz'><button id='s99kz'><strike id='s99kz'><div id='s99kz'><div id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='s99kz'><q id='s99kz'></q></optgroup></dd><ol id='s99kz'><q id='s99kz'><dfn id='s99kz'><button id='s99kz'><tbody id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='s99kz'></dl><fieldset id='s99kz'></fieldset><u id='s99kz'></u><div id='s99kz'><ins id='s99kz'></ins></div><strong id='s99kz'></strong><center id='s99kz'></center><strong id='s99kz'></strong><small id='s99kz'></small><td id='s99kz'><q id='s99kz'><q id='s99kz'><b id='s99kz'><optgroup id='s99kz'></optgroup></b></q><ol id='s99kz'><bdo id='s99kz'></bdo></ol><dd id='s99kz'><th id='s99kz'></th></dd><blockquote id='s99kz'></blockquote><ul id='s99kz'><style id='s99kz'></style></ul></q></td><noscript id='s99kz'></noscript><ol id='s99kz'></ol><p id='s99kz'></p><strong id='s99kz'><big id='s99kz'></big><strike id='s99kz'><q id='s99kz'><sup id='s99kz'></sup></q></strike></strong><p id='s99kz'><thead id='s99kz'><acronym id='s99kz'><tfoot id='s99kz'><kbd id='s99kz'></kbd><form id='s99kz'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='s99kz'></fieldset><b id='s99kz'><dt id='s99kz'></dt></b><sup id='s99kz'></sup><label id='s99kz'></label><noframes id='s99kz'><ins id='s99kz'></ins></noframes><td id='s99kz'></td><dfn id='s99kz'></dfn><font id='s99kz'><style id='s99kz'></style></font><tr id='s99kz'><td id='s99kz'></td></tr><dfn id='s99kz'><ul id='s99kz'></ul></dfn><tr id='s99kz'></tr><abbr id='s99kz'></abbr><strong id='s99kz'></strong><dt id='s99kz'></dt><span id='s99kz'><label id='s99kz'><td id='s99kz'></td></label><address id='s99kz'></address></span><label id='s99kz'><bdo id='s99kz'><dt id='s99kz'><dl id='s99kz'></dl></dt></bdo></label><abbr id='s99kz'><optgroup id='s99kz'></optgroup></abbr><code id='s99kz'></code><address id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></address><td id='s99kz'><style id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody><strong id='s99kz'></strong></style></td><ul id='s99kz'><ul id='s99kz'></ul></ul><del id='s99kz'></del><th id='s99kz'><option id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend></option></th><b id='s99kz'></b><i id='s99kz'><noscript id='s99kz'></noscript></i><q id='s99kz'></q><select id='s99kz'></select><option id='s99kz'></option><optgroup id='s99kz'><big id='s99kz'></big></optgroup><noframes id='s99kz'><acronym id='s99kz'><em id='s99kz'></em><td id='s99kz'><div id='s99kz'></div></td></acronym><address id='s99kz'><big id='s99kz'><big id='s99kz'></big><legend id='s99kz'></legend></big></address></noframes><ul id='s99kz'></ul><abbr id='s99kz'><p id='s99kz'><small id='s99kz'><bdo id='s99kz'><code id='s99kz'><i id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend></i><sub id='s99kz'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='s99kz'></noscript><tr id='s99kz'></tr><select id='s99kz'><button id='s99kz'><dfn id='s99kz'><p id='s99kz'></p><q id='s99kz'></q></dfn></button><noframes id='s99kz'></noframes><b id='s99kz'></b></select><font id='s99kz'></font><option id='s99kz'></option><fieldset id='s99kz'></fieldset><noframes id='s99kz'><i id='s99kz'><div id='s99kz'><ins id='s99kz'></ins></div></i></noframes><tr id='s99kz'></tr><label id='s99kz'><small id='s99kz'></small><b id='s99kz'></b></label><noscript id='s99kz'><tr id='s99kz'></tr><div id='s99kz'></div><noscript id='s99kz'></noscript><tr id='s99kz'></tr></noscript><center id='s99kz'></center><dl id='s99kz'></dl><blockquote id='s99kz'></blockquote><pre id='s99kz'><dl id='s99kz'><noframes id='s99kz'><i id='s99kz'></i></noframes><dt id='s99kz'></dt></dl><label id='s99kz'><dfn id='s99kz'></dfn></label></pre><dir id='s99kz'></dir><strike id='s99kz'></strike><thead id='s99kz'></thead><span id='s99kz'></span><i id='s99kz'></i><font id='s99kz'></font><style id='s99kz'></style><font id='s99kz'></font><td id='s99kz'><select id='s99kz'><b id='s99kz'><address id='s99kz'><noscript id='s99kz'><acronym id='s99kz'></acronym></noscript></address><style id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody></style></b></select><ul id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></ul></td><strike id='s99kz'><dt id='s99kz'></dt></strike><dfn id='s99kz'></dfn><dir id='s99kz'><b id='s99kz'></b><font id='s99kz'></font></dir><ul id='s99kz'></ul><q id='s99kz'></q><acronym id='s99kz'></acronym><center id='s99kz'><strong id='s99kz'></strong></center><ins id='s99kz'><label id='s99kz'></label><span id='s99kz'></span></ins><li id='s99kz'><blockquote id='s99kz'></blockquote></li><th id='s99kz'><table id='s99kz'></table></th><tfoot id='s99kz'></tfoot><ins id='s99kz'></ins><table id='s99kz'></table><noscript id='s99kz'><del id='s99kz'><ol id='s99kz'><center id='s99kz'><ul id='s99kz'></ul><div id='s99kz'></div></center></ol></del></noscript><strong id='s99kz'><legend id='s99kz'></legend><td id='s99kz'></td></strong><font id='s99kz'><font id='s99kz'></font></font><noscript id='s99kz'><em id='s99kz'><form id='s99kz'><sub id='s99kz'></sub></form><bdo id='s99kz'></bdo></em></noscript><address id='s99kz'></address><center id='s99kz'><del id='s99kz'></del><sup id='s99kz'></sup></center><kbd id='s99kz'></kbd><font id='s99kz'><b id='s99kz'></b><table id='s99kz'></table><blockquote id='s99kz'></blockquote></font><big id='s99kz'><q id='s99kz'><center id='s99kz'><button id='s99kz'></button></center></q></big><i id='s99kz'><form id='s99kz'><option id='s99kz'></option><dir id='s99kz'><thead id='s99kz'></thead></dir></form><tr id='s99kz'><strike id='s99kz'><noframes id='s99kz'><dl id='s99kz'></dl></noframes></strike><dt id='s99kz'></dt></tr></i><dfn id='s99kz'></dfn><tbody id='s99kz'></tbody><select id='s99kz'><dir id='s99kz'><noscript id='s99kz'><th id='s99kz'><strike id='s99kz'></strike><small id='s99kz'></small></th></noscript><tbody id='s99kz'><em id='s99kz'><optgroup id='s99kz'></optgroup><style id='s99kz'><tr id='s99kz'></tr><address id='s99kz'></address></style></em></tbody><code id='s99kz'><noscript id='s99kz'><ins id='s99kz'><font id='s99kz'></font></ins></noscript></code></dir><p id='s99kz'></p><dl id='s99kz'></dl></select><form id='s99kz'><bdo id='s99kz'></bdo><optgroup id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody></optgroup><blockquote id='s99kz'><button id='s99kz'><pre id='s99kz'><li id='s99kz'><tfoot id='s99kz'><kbd id='s99kz'></kbd></tfoot><fieldset id='s99kz'><dd id='s99kz'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='s99kz'></table><span id='s99kz'><dl id='s99kz'></dl></span></blockquote></form><em id='s99kz'><small id='s99kz'><blockquote id='s99kz'></blockquote></small></em><tfoot id='s99kz'></tfoot><del id='s99kz'><pre id='s99kz'></pre></del><em id='s99kz'><acronym id='s99kz'><th id='s99kz'></th></acronym></em><fieldset id='s99kz'></fieldset><code id='s99kz'><noframes id='s99kz'></noframes></code><form id='s99kz'><optgroup id='s99kz'><dir id='s99kz'></dir></optgroup></form><strong id='s99kz'></strong><ins id='s99kz'><option id='s99kz'></option></ins><dd id='s99kz'></dd><span id='s99kz'><tbody id='s99kz'></tbody></span><strong id='s99kz'><pre id='s99kz'><form id='s99kz'></form></pre></strong><li id='s99kz'><abbr id='s99kz'><dir id='s99kz'></dir><acronym id='s99kz'></acronym></abbr></li><ol id='s99kz'></ol><strike id='s99kz'></strike><label id='s99kz'></label><legend id='s99kz'><address id='s99kz'><thead id='s99kz'><tr id='s99kz'></tr></thead></address><dt id='s99kz'></dt></legend><thead id='s99kz'></thead><ins id='s99kz'><big id='s99kz'></big></ins><kbd id='s99kz'></kbd><center id='s99kz'><acronym id='s99kz'></acronym><code id='s99kz'></code></center><ul id='s99kz'><pre id='s99kz'></pre></ul><style id='s99kz'><dt id='s99kz'><noframes id='s99kz'></noframes></dt><sub id='s99kz'></sub><b id='s99kz'></b></style></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>新闻动æ€?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/">公司动æ€?/a></li> <li><a href="/news/hyzx/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>电话:0515-88800008</p> <p>移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/news/cjwt/">常见问题</a> > 详细内容</div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <div id="what9d0hc4" class="xw_title"><h1>怎样设定液压龙门裁断机在生产过程中的高度?旭升机械为您解ç­?/h1></div> <div id="what9d0hc4" class="shijian">时间ï¼?019-08-05 来源ï¼?a href='http://haijiabaoming.com/news/176.html'>http://haijiabaoming.com/news/176.html</a></div> <div id="what9d0hc4" class="xx"> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190805/20190805172245_6523.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;font-family:SimSun;">怎样设定液压<b><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">龙门裁断æœ?/a></b>在生产过程中的高度?旭升机械为您解答</span> </p> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="http://haijiabaoming.com/supply/87.html" target="_blank">液压龙门裁断æœ?/a>适用于成型刀模对单层或多层的皮件、橡胶、塑料、硬纸、织物、化纤、无纺布等材料冲裁ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">1、液压龙门裁断机的冲头可左右移动,操作视野开阔,适用于多层、宽幅材料的下料ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">2、冲头可以左右自动移动,操作方便,节省操作时间ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">3、另外可加以装自动送料装置,提高工作效çŽ?/span><br /> <span style="font-size:16px;">液压龙门裁断机在生产过程中的高度设:</span><br /> <span style="font-size:16px;">1.清除液压龙门裁断机工作台面胶板上的杂物,将刀模置放于胶板中央ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">2.在液压龙门裁断机启动后,将设定手轮松开,将“压力制â€?左旋到零位ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">3.把设定开关右旋转到“刀模设定”方向,裁断压板13即开始缓慢下行至贴紧刀模便会自动停下ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">4.把液压龙门裁断机的设定手轮推至下方并将其收紧。回复启动前04设定开关制(左旋)转到“裁断”位置ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">5.再按动液压龙门裁断机的刹车开关,裁断压板就即时回升至高位置,此时刀模设定完毕ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">盐城市旭升机械有限公å?/a>主营:液压龙门裁断机制造、液压龙门裁断机销售、液压龙门裁断机价格、液压龙门裁断机厂家、液压龙门裁断机</span><br /> </div> <div id="what9d0hc4" class="mk"><div>上一æ?<a href="177.html">旭升电脑全自动裁断机的操作技巧和安装</a></div> <div>下一æ?<a href="175.html">精密四柱裁断机的裁切精度在多大范围内才是正常的?</a></div> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgbq mk">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa'>龙门裁断æœ?/a>,</div> <div id="what9d0hc4" class="xgxw mk"> <h3>相关新闻</h3> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/210.html">液压龙门裁断机的质量好差应该怎样去分辨呢?我们一起看çœ?/a><span>2020-03-19</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/207.html">液压龙门裁断机裁切处理有毛边该怎样处理呢?</a><span>2020-02-28</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/204.html">油压龙门裁断机的保养包括哪些项目?</a><span>2020-02-05</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/201.html">龙门裁断机调水平的方法是什么呢?【旭升产品专栏ã€?/a><span>2020-01-15</span></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgcp mk"> <h3>相关产品</h3> <ul> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/118.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201904281145065463438663097.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201904281145065463438663097.jpg" width="214" height="196" alt="新型液压龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/118.html">新型液压龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/111.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131111465063438651726.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131111465063438651726.jpg" width="214" height="196" alt="电脑数控龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/111.html">电脑数控龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/110.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131110495843438697290.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131110495843438697290.jpg" width="214" height="196" alt="机械龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/110.html">机械龙门裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/109.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131109526473438620561.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131109526473438620561.jpg" width="214" height="196" alt="全自动化龙门裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/109.html">全自动化龙门裁断æœ?/a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>沐鸣娱乐电话ï¼?515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐传真ï¼?515-88800008</p> <p>手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>