ï»?!DOCTYPE html> 红中彩票平台登录title_temp 电脑全自动裁断机有哪些明显的优势?盐城旭升为您解ç­?- 盐城市旭升机械有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/">ãåÃùÓéÀÖ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='ove9w'></thead><label id='ove9w'><blockquote id='ove9w'></blockquote></label><p id='ove9w'></p><small id='ove9w'><ul id='ove9w'><bdo id='ove9w'><dir id='ove9w'></dir><noframes id='ove9w'><li id='ove9w'></li></noframes><small id='ove9w'></small><ins id='ove9w'></ins><blockquote id='ove9w'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='ove9w'></fieldset><span id='ove9w'></span><tfoot id='ove9w'></tfoot><em id='ove9w'></em><select id='ove9w'></select><q id='ove9w'><sub id='ove9w'><i id='ove9w'></i></sub><thead id='ove9w'><strong id='ove9w'></strong></thead></q><ul id='ove9w'></ul><dir id='ove9w'></dir><code id='ove9w'><ins id='ove9w'></ins></code><bdo id='ove9w'><label id='ove9w'><pre id='ove9w'><fieldset id='ove9w'></fieldset></pre></label></bdo><big id='ove9w'><ul id='ove9w'><noframes id='ove9w'></noframes><tfoot id='ove9w'><sub id='ove9w'><sup id='ove9w'><p id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend><noframes id='ove9w'><dd id='ove9w'><tbody id='ove9w'><td id='ove9w'><optgroup id='ove9w'><strong id='ove9w'></strong></optgroup><address id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></address><big id='ove9w'></big></td><table id='ove9w'></table></tbody><pre id='ove9w'></pre></dd><span id='ove9w'><b id='ove9w'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='ove9w'></option></ul></big><address id='ove9w'><abbr id='ove9w'></abbr></address><strike id='ove9w'><font id='ove9w'></font></strike><ul id='ove9w'><tbody id='ove9w'></tbody></ul><sup id='ove9w'><li id='ove9w'></li></sup><legend id='ove9w'></legend><label id='ove9w'><i id='ove9w'><td id='ove9w'><tfoot id='ove9w'></tfoot><pre id='ove9w'></pre></td></i></label><strong id='ove9w'><del id='ove9w'></del></strong><button id='ove9w'></button><p id='ove9w'><tbody id='ove9w'><q id='ove9w'><noscript id='ove9w'><kbd id='ove9w'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='ove9w'><table id='ove9w'><em id='ove9w'></em><noscript id='ove9w'><dl id='ove9w'><abbr id='ove9w'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='ove9w'></sup><em id='ove9w'><sub id='ove9w'><i id='ove9w'><option id='ove9w'></option></i><select id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></select></sub><center id='ove9w'><i id='ove9w'></i></center></em><button id='ove9w'></button><kbd id='ove9w'><table id='ove9w'><em id='ove9w'><strong id='ove9w'><ol id='ove9w'><option id='ove9w'></option></ol></strong></em><blockquote id='ove9w'><tfoot id='ove9w'></tfoot><small id='ove9w'><b id='ove9w'></b></small></blockquote><table id='ove9w'><sup id='ove9w'><td id='ove9w'><dt id='ove9w'><i id='ove9w'><label id='ove9w'></label></i></dt></td><div id='ove9w'></div></sup></table></table><style id='ove9w'></style></kbd><th id='ove9w'><noframes id='ove9w'></noframes></th><div id='ove9w'></div><dt id='ove9w'><dd id='ove9w'></dd><div id='ove9w'></div></dt><style id='ove9w'><acronym id='ove9w'><style id='ove9w'></style></acronym></style><tr id='ove9w'><dt id='ove9w'><small id='ove9w'></small></dt></tr><ins id='ove9w'></ins><tt id='ove9w'></tt><big id='ove9w'><form id='ove9w'><tt id='ove9w'></tt><fieldset id='ove9w'><center id='ove9w'><fieldset id='ove9w'></fieldset></center><ol id='ove9w'><select id='ove9w'><style id='ove9w'><q id='ove9w'></q><strong id='ove9w'><tfoot id='ove9w'><ul id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='ove9w'><dfn id='ove9w'><noscript id='ove9w'><sub id='ove9w'></sub></noscript><li id='ove9w'></li></dfn></abbr></select><ol id='ove9w'></ol><dir id='ove9w'></dir></ol></fieldset><abbr id='ove9w'><legend id='ove9w'><acronym id='ove9w'></acronym></legend><th id='ove9w'></th></abbr><table id='ove9w'><strike id='ove9w'><button id='ove9w'></button></strike></table></form></big><button id='ove9w'><style id='ove9w'></style></button><em id='ove9w'></em><code id='ove9w'><dir id='ove9w'><em id='ove9w'></em></dir></code><thead id='ove9w'></thead><dd id='ove9w'><blockquote id='ove9w'><table id='ove9w'><font id='ove9w'></font><strike id='ove9w'><optgroup id='ove9w'><abbr id='ove9w'><strong id='ove9w'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='ove9w'></center><strong id='ove9w'></strong><small id='ove9w'><q id='ove9w'></q></small><font id='ove9w'></font><ul id='ove9w'><abbr id='ove9w'></abbr><dd id='ove9w'><dd id='ove9w'><pre id='ove9w'></pre><ol id='ove9w'></ol><ins id='ove9w'></ins></dd></dd><em id='ove9w'><b id='ove9w'></b><u id='ove9w'><code id='ove9w'></code></u></em></ul><label id='ove9w'></label><tr id='ove9w'><style id='ove9w'><blockquote id='ove9w'><dfn id='ove9w'><label id='ove9w'></label></dfn><th id='ove9w'></th></blockquote></style><strong id='ove9w'><strike id='ove9w'><q id='ove9w'></q></strike></strong><legend id='ove9w'></legend><tr id='ove9w'></tr></tr><ul id='ove9w'><label id='ove9w'><li id='ove9w'></li></label></ul><tbody id='ove9w'><dir id='ove9w'><abbr id='ove9w'><font id='ove9w'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='ove9w'><fieldset id='ove9w'><ol id='ove9w'></ol><noscript id='ove9w'></noscript></fieldset><td id='ove9w'></td></bdo><fieldset id='ove9w'><option id='ove9w'><ul id='ove9w'><td id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend><del id='ove9w'></del><ins id='ove9w'></ins><form id='ove9w'><table id='ove9w'></table><th id='ove9w'><tr id='ove9w'><tt id='ove9w'><dfn id='ove9w'><select id='ove9w'><optgroup id='ove9w'><select id='ove9w'></select></optgroup><del id='ove9w'><small id='ove9w'></small></del><dd id='ove9w'><center id='ove9w'></center></dd></select></dfn><dfn id='ove9w'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='ove9w'></dt></td></ul></option><tbody id='ove9w'></tbody><q id='ove9w'><strong id='ove9w'></strong></q></fieldset><li id='ove9w'></li><ul id='ove9w'></ul><button id='ove9w'></button><blockquote id='ove9w'></blockquote><td id='ove9w'><i id='ove9w'><span id='ove9w'></span><style id='ove9w'><center id='ove9w'></center><strike id='ove9w'><code id='ove9w'><thead id='ove9w'><button id='ove9w'></button><div id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend></div><li id='ove9w'></li></thead><abbr id='ove9w'></abbr></code></strike></style><dd id='ove9w'><th id='ove9w'></th></dd></i></td><style id='ove9w'></style><optgroup id='ove9w'><sup id='ove9w'><tbody id='ove9w'></tbody><sup id='ove9w'></sup></sup></optgroup><select id='ove9w'><abbr id='ove9w'><address id='ove9w'><strike id='ove9w'></strike></address></abbr><address id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend></address></select><ol id='ove9w'></ol><code id='ove9w'></code><strike id='ove9w'><button id='ove9w'></button><tr id='ove9w'></tr></strike><center id='ove9w'><del id='ove9w'><sup id='ove9w'></sup></del><dt id='ove9w'><td id='ove9w'></td></dt></center><sup id='ove9w'></sup><dt id='ove9w'></dt><th id='ove9w'><span id='ove9w'></span><dd id='ove9w'><td id='ove9w'><code id='ove9w'><center id='ove9w'></center><acronym id='ove9w'><td id='ove9w'><table id='ove9w'><bdo id='ove9w'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='ove9w'></label><code id='ove9w'><kbd id='ove9w'><big id='ove9w'><u id='ove9w'></u></big><th id='ove9w'></th></kbd></code><form id='ove9w'><dl id='ove9w'></dl><th id='ove9w'><button id='ove9w'><dd id='ove9w'></dd></button><form id='ove9w'><address id='ove9w'></address></form></th><li id='ove9w'><li id='ove9w'></li><td id='ove9w'><font id='ove9w'><ol id='ove9w'><select id='ove9w'><blockquote id='ove9w'><dd id='ove9w'><table id='ove9w'><dl id='ove9w'></dl></table><form id='ove9w'></form><fieldset id='ove9w'><u id='ove9w'><i id='ove9w'><div id='ove9w'><table id='ove9w'></table></div></i></u></fieldset><b id='ove9w'></b></dd></blockquote><li id='ove9w'><center id='ove9w'><dir id='ove9w'></dir></center><table id='ove9w'></table></li></select></ol><font id='ove9w'></font></font></td></li></form><q id='ove9w'><form id='ove9w'></form><blockquote id='ove9w'><code id='ove9w'></code></blockquote></q><abbr id='ove9w'></abbr><sub id='ove9w'></sub><q id='ove9w'><pre id='ove9w'><em id='ove9w'></em></pre></q><select id='ove9w'><dt id='ove9w'><tr id='ove9w'></tr></dt><small id='ove9w'><noscript id='ove9w'><strong id='ove9w'></strong><tbody id='ove9w'></tbody></noscript></small></select><del id='ove9w'><big id='ove9w'><u id='ove9w'></u></big></del><ul id='ove9w'></ul><fieldset id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></fieldset><strike id='ove9w'><ins id='ove9w'></ins><button id='ove9w'></button></strike><span id='ove9w'></span><table id='ove9w'><select id='ove9w'><legend id='ove9w'><bdo id='ove9w'></bdo></legend></select></table><kbd id='ove9w'></kbd><dd id='ove9w'></dd><fieldset id='ove9w'></fieldset><p id='ove9w'><style id='ove9w'></style><table id='ove9w'></table><strong id='ove9w'></strong><ul id='ove9w'></ul></p><ul id='ove9w'></ul><label id='ove9w'></label><dl id='ove9w'><code id='ove9w'><q id='ove9w'><option id='ove9w'></option></q></code></dl><tr id='ove9w'></tr><acronym id='ove9w'></acronym><small id='ove9w'><style id='ove9w'><tt id='ove9w'><option id='ove9w'><dl id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul><div id='ove9w'><q id='ove9w'><fieldset id='ove9w'><noframes id='ove9w'><label id='ove9w'><u id='ove9w'><fieldset id='ove9w'><pre id='ove9w'></pre></fieldset></u></label><tr id='ove9w'></tr><address id='ove9w'><abbr id='ove9w'><tt id='ove9w'><span id='ove9w'><p id='ove9w'><noframes id='ove9w'><strike id='ove9w'></strike></noframes></p></span><dir id='ove9w'><dir id='ove9w'><table id='ove9w'><pre id='ove9w'></pre></table><legend id='ove9w'><dd id='ove9w'><sup id='ove9w'></sup><del id='ove9w'></del></dd><b id='ove9w'></b><address id='ove9w'></address><li id='ove9w'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='ove9w'></abbr><blockquote id='ove9w'></blockquote><center id='ove9w'></center></abbr></address></noframes><div id='ove9w'><center id='ove9w'><pre id='ove9w'><b id='ove9w'><code id='ove9w'></code><table id='ove9w'></table></b><optgroup id='ove9w'><font id='ove9w'></font><kbd id='ove9w'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='ove9w'></noframes></div></fieldset></q><address id='ove9w'></address></div><dir id='ove9w'></dir></dl></option></tt></style><div id='ove9w'><i id='ove9w'></i></div></small><bdo id='ove9w'></bdo><form id='ove9w'><select id='ove9w'></select></form><code id='ove9w'><strong id='ove9w'><table id='ove9w'><table id='ove9w'></table><acronym id='ove9w'></acronym></table></strong><q id='ove9w'><label id='ove9w'></label></q><span id='ove9w'><address id='ove9w'></address></span><noframes id='ove9w'><dfn id='ove9w'><optgroup id='ove9w'></optgroup></dfn><tfoot id='ove9w'><bdo id='ove9w'><div id='ove9w'></div><i id='ove9w'><dt id='ove9w'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='ove9w'></b><table id='ove9w'><acronym id='ove9w'></acronym></table><q id='ove9w'><dfn id='ove9w'></dfn></q><p id='ove9w'><noframes id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></noframes></p><select id='ove9w'></select><acronym id='ove9w'></acronym><legend id='ove9w'></legend><small id='ove9w'><kbd id='ove9w'></kbd></small><del id='ove9w'></del><option id='ove9w'><blockquote id='ove9w'><ins id='ove9w'><big id='ove9w'><p id='ove9w'><sup id='ove9w'></sup></p><span id='ove9w'></span><b id='ove9w'><thead id='ove9w'><option id='ove9w'><span id='ove9w'></span></option></thead><table id='ove9w'><ins id='ove9w'><option id='ove9w'><sub id='ove9w'></sub></option></ins></table></b><table id='ove9w'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='ove9w'></abbr><p id='ove9w'><label id='ove9w'><tt id='ove9w'><font id='ove9w'><li id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></li></font><tt id='ove9w'><ul id='ove9w'></ul></tt></tt><strong id='ove9w'></strong><div id='ove9w'></div><dir id='ove9w'></dir><fieldset id='ove9w'><option id='ove9w'></option></fieldset><pre id='ove9w'></pre></label><dfn id='ove9w'><tr id='ove9w'></tr></dfn></p><fieldset id='ove9w'><font id='ove9w'><kbd id='ove9w'></kbd><blockquote id='ove9w'></blockquote></font><fieldset id='ove9w'></fieldset></fieldset><optgroup id='ove9w'><em id='ove9w'></em></optgroup><sub id='ove9w'></sub><dfn id='ove9w'></dfn><em id='ove9w'></em><div id='ove9w'><kbd id='ove9w'><td id='ove9w'></td><dt id='ove9w'><table id='ove9w'></table></dt></kbd></div><option id='ove9w'></option><span id='ove9w'><big id='ove9w'><strong id='ove9w'><button id='ove9w'><td id='ove9w'><tfoot id='ove9w'></tfoot></td><sub id='ove9w'><dl id='ove9w'><dt id='ove9w'><small id='ove9w'></small></dt><button id='ove9w'><legend id='ove9w'></legend></button><em id='ove9w'></em><thead id='ove9w'></thead><style id='ove9w'><table id='ove9w'><tbody id='ove9w'></tbody><bdo id='ove9w'></bdo></table></style></dl></sub><label id='ove9w'></label></button><noscript id='ove9w'></noscript></strong></big></span><label id='ove9w'><ul id='ove9w'><b id='ove9w'><ol id='ove9w'></ol><code id='ove9w'><sub id='ove9w'><ins id='ove9w'><tt id='ove9w'></tt></ins></sub></code><b id='ove9w'><sub id='ove9w'><small id='ove9w'></small><blockquote id='ove9w'></blockquote><center id='ove9w'><style id='ove9w'></style></center><label id='ove9w'><dt id='ove9w'></dt><p id='ove9w'><span id='ove9w'><noframes id='ove9w'><fieldset id='ove9w'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='ove9w'></legend></b></b></ul></label><q id='ove9w'><tr id='ove9w'><kbd id='ove9w'></kbd><th id='ove9w'><kbd id='ove9w'></kbd></th></tr></q><li id='ove9w'></li><noframes id='ove9w'></noframes><tt id='ove9w'><th id='ove9w'></th><legend id='ove9w'><strong id='ove9w'><big id='ove9w'></big></strong></legend></tt><sup id='ove9w'><i id='ove9w'><small id='ove9w'><ins id='ove9w'></ins></small><pre id='ove9w'></pre></i></sup><td id='ove9w'></td><center id='ove9w'><thead id='ove9w'></thead></center><i id='ove9w'></i><style id='ove9w'><fieldset id='ove9w'></fieldset></style><th id='ove9w'></th><label id='ove9w'><form id='ove9w'></form></label><tbody id='ove9w'></tbody><center id='ove9w'><td id='ove9w'></td><dl id='ove9w'></dl></center><blockquote id='ove9w'><acronym id='ove9w'></acronym></blockquote><noscript id='ove9w'></noscript></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>新闻动æ€?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/">公司动æ€?/a></li> <li><a href="/news/hyzx/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>电话:0515-88800008</p> <p>移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/news/cjwt/">常见问题</a> > 详细内容</div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <div id="what9d0hc4" class="xw_title"><h1>电脑全自动裁断机有哪些明显的优势?盐城旭升为您解ç­?/h1></div> <div id="what9d0hc4" class="shijian">时间ï¼?019-05-28 来源ï¼?a href='http://haijiabaoming.com/news/128.html'>http://haijiabaoming.com/news/128.html</a></div> <div id="what9d0hc4" class="xx"> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190528/20190528161543_1991.jpg" alt="" width="300" height="246" title="" align="" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;font-family:SimSun;">电脑<b><a href="http://haijiabaoming.com/" target="_blank">全自动裁断机</a></b>沐鸣娱乐有哪些明显的优势?盐城旭升为您解ç­?/span> </p> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;">机械的自动化是必然趋势,人工成本的上涨使得工业化更加的去人力化,为了解决人工问题必然需要加快技术的投入,因此电è„?a href="http://haijiabaoming.com/supply/82.html" target="_blank">全自动裁断机</a>由此诞生!</span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="http://haijiabaoming.com/supply/72.html" target="_blank">电脑全自动裁断机</a>适用于成型刀模对各种金属材料进行横切作业。例如:片状材料、吸塑、珍珠膜包装、橡胶、印刷等行业ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">电脑控制:压头自动走动排模冲切,自动设定冲裁次数,精度高,定位精度可è¾?.2mm,节省材料,提高工作效率,减轻劳动强度ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;">电脑控制和伺服电机配合,用气缸压紧材料,由丝杆控制压头的横向移动,可精确调整压头的位置,带动丝杆控制送料时间,送料距离,送料速度。保证材料的节省ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;">电脑全自动裁断机的主机采用四柱导向,双曲柄平衡,液压驱动,保证了机器的切模速度和精度。带自动润滑系统,保证了机器的使用寿命和精度ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;">电脑控制和伺服电机配合,达到压头自由旋转,可设定压头旋转到任意角度,可达到每秒一刀的速度。可设置压头在连续工作的情况下每一刀都不同角度横切,达到了节省材料ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;">主营:电脑全自动裁断机价格、电脑全自动裁断机销售、电脑全自动裁断机厂家、电脑全自动裁断æœ?/span><br /> </div> <div id="what9d0hc4" class="mk"><div>上一æ?<a href="129.html">液压龙门裁断机是怎么组成的呢ï¼?/a></div> <div>下一æ?<a href="127.html">四柱全自动精密裁断机在运行过程中噪声问题应该如何解决ï¼?/a></div> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgbq mk">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa'>全自动裁断机</a>,</div> <div id="what9d0hc4" class="xgxw mk"> <h3>相关新闻</h3> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/209.html">全自动裁断机在进行使用时要注意哪些问题呢ï¼?/a><span>2020-03-13</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/206.html">全自动裁断机造成压力不稳定的原因一般是什么呢ï¼?/a><span>2020-02-22</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/203.html">全自动裁断机电机损坏是有哪些因素ï¼?/a><span>2020-01-25</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/200.html">全自动裁断机对于送料能适合什么材料的裁切呢?</a><span>2020-01-09</span></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="xgcp mk"> <h3>相关产品</h3> <ul> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/112.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201904281134010893438617431.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201904281134010893438617431.jpg" width="214" height="196" alt="智能全自动裁断机"></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/112.html">智能全自动裁断机</a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/100.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131058531313438680763.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131058531313438680763.jpg" width="214" height="196" alt="整板送料全自动裁断机"></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/100.html">整板送料全自动裁断机</a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/99.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131057412413438619720.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131057412413438619720.jpg" width="214" height="196" alt="龙门式全自动裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/99.html">龙门式全自动裁断æœ?/a></div> </li> <li> <div><a rel="nofollow" href="/supply/98.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201903131056187093438684195.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201903131056187093438684195.jpg" width="214" height="196" alt="高速全自动裁断æœ?></a></div> <div id="what9d0hc4" class="cp_name"><a rel="nofollow" href="/supply/98.html">高速全自动裁断æœ?/a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>电话ï¼?515-88800008</p> <p>传真ï¼?515-88800008</p> <p>手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>