?!DOCTYPE html> 彩票客户端排行榜title_temp 无纺布裁断机(供应,价格,报价,批发) - 盐城市旭升机械有限公?/title> <meta name="Keywords" content="快彩网官网下载"> <meta name="Description" content="鎿嶄綔绠€鍗曪紝鏁呴殰鐜囦綆锛岃鍒囬€熷害蹇€?瑁佸垏鐙珛鎺у埗銆?鍔犲伐瀹氬埗:鏄? 绫诲瀷:骞抽潰瑁佹柇鏈? 鍝佺墝:瑁佹亽 鍨嬪彿:RXD-14 涓荤數鏈哄姛鐜?2.2锛坘w锛? 瑁佹柇鍔?20锛圱锛?涓婇€熷害:20锛坢m/s锛? 涓嬮€熷害:20锛坢m/s锛? 瑁佹柇闈㈢Н:450*1000锛坢m2锛?宸ヤ綔鍙板昂瀵?450*1000锛坢m锛? 涓婂帇鏉胯嚦宸ヤ綔鍙拌窛绂?250锛坢m锛? 鍐茬▼璋冭妭鑼?> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://haijiabaoming.com/"></a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='mhs9d'></thead><label id='mhs9d'><blockquote id='mhs9d'></blockquote></label><p id='mhs9d'></p><small id='mhs9d'><ul id='mhs9d'><bdo id='mhs9d'><dir id='mhs9d'></dir><noframes id='mhs9d'><li id='mhs9d'></li></noframes><small id='mhs9d'></small><ins id='mhs9d'></ins><blockquote id='mhs9d'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='mhs9d'></fieldset><span id='mhs9d'></span><tfoot id='mhs9d'></tfoot><em id='mhs9d'></em><select id='mhs9d'></select><q id='mhs9d'><sub id='mhs9d'><i id='mhs9d'></i></sub><thead id='mhs9d'><strong id='mhs9d'></strong></thead></q><ul id='mhs9d'></ul><dir id='mhs9d'></dir><code id='mhs9d'><ins id='mhs9d'></ins></code><bdo id='mhs9d'><label id='mhs9d'><pre id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'></fieldset></pre></label></bdo><big id='mhs9d'><ul id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'></noframes><tfoot id='mhs9d'><sub id='mhs9d'><sup id='mhs9d'><p id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend><noframes id='mhs9d'><dd id='mhs9d'><tbody id='mhs9d'><td id='mhs9d'><optgroup id='mhs9d'><strong id='mhs9d'></strong></optgroup><address id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></address><big id='mhs9d'></big></td><table id='mhs9d'></table></tbody><pre id='mhs9d'></pre></dd><span id='mhs9d'><b id='mhs9d'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='mhs9d'></option></ul></big><address id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'></abbr></address><strike id='mhs9d'><font id='mhs9d'></font></strike><ul id='mhs9d'><tbody id='mhs9d'></tbody></ul><sup id='mhs9d'><li id='mhs9d'></li></sup><legend id='mhs9d'></legend><label id='mhs9d'><i id='mhs9d'><td id='mhs9d'><tfoot id='mhs9d'></tfoot><pre id='mhs9d'></pre></td></i></label><strong id='mhs9d'><del id='mhs9d'></del></strong><button id='mhs9d'></button><p id='mhs9d'><tbody id='mhs9d'><q id='mhs9d'><noscript id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='mhs9d'><table id='mhs9d'><em id='mhs9d'></em><noscript id='mhs9d'><dl id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='mhs9d'></sup><em id='mhs9d'><sub id='mhs9d'><i id='mhs9d'><option id='mhs9d'></option></i><select id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></select></sub><center id='mhs9d'><i id='mhs9d'></i></center></em><button id='mhs9d'></button><kbd id='mhs9d'><table id='mhs9d'><em id='mhs9d'><strong id='mhs9d'><ol id='mhs9d'><option id='mhs9d'></option></ol></strong></em><blockquote id='mhs9d'><tfoot id='mhs9d'></tfoot><small id='mhs9d'><b id='mhs9d'></b></small></blockquote><table id='mhs9d'><sup id='mhs9d'><td id='mhs9d'><dt id='mhs9d'><i id='mhs9d'><label id='mhs9d'></label></i></dt></td><div id='mhs9d'></div></sup></table></table><style id='mhs9d'></style></kbd><th id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'></noframes></th><div id='mhs9d'></div><dt id='mhs9d'><dd id='mhs9d'></dd><div id='mhs9d'></div></dt><style id='mhs9d'><acronym id='mhs9d'><style id='mhs9d'></style></acronym></style><tr id='mhs9d'><dt id='mhs9d'><small id='mhs9d'></small></dt></tr><ins id='mhs9d'></ins><tt id='mhs9d'></tt><big id='mhs9d'><form id='mhs9d'><tt id='mhs9d'></tt><fieldset id='mhs9d'><center id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'></fieldset></center><ol id='mhs9d'><select id='mhs9d'><style id='mhs9d'><q id='mhs9d'></q><strong id='mhs9d'><tfoot id='mhs9d'><ul id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='mhs9d'><dfn id='mhs9d'><noscript id='mhs9d'><sub id='mhs9d'></sub></noscript><li id='mhs9d'></li></dfn></abbr></select><ol id='mhs9d'></ol><dir id='mhs9d'></dir></ol></fieldset><abbr id='mhs9d'><legend id='mhs9d'><acronym id='mhs9d'></acronym></legend><th id='mhs9d'></th></abbr><table id='mhs9d'><strike id='mhs9d'><button id='mhs9d'></button></strike></table></form></big><button id='mhs9d'><style id='mhs9d'></style></button><em id='mhs9d'></em><code id='mhs9d'><dir id='mhs9d'><em id='mhs9d'></em></dir></code><thead id='mhs9d'></thead><dd id='mhs9d'><blockquote id='mhs9d'><table id='mhs9d'><font id='mhs9d'></font><strike id='mhs9d'><optgroup id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'><strong id='mhs9d'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='mhs9d'></center><strong id='mhs9d'></strong><small id='mhs9d'><q id='mhs9d'></q></small><font id='mhs9d'></font><ul id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'></abbr><dd id='mhs9d'><dd id='mhs9d'><pre id='mhs9d'></pre><ol id='mhs9d'></ol><ins id='mhs9d'></ins></dd></dd><em id='mhs9d'><b id='mhs9d'></b><u id='mhs9d'><code id='mhs9d'></code></u></em></ul><label id='mhs9d'></label><tr id='mhs9d'><style id='mhs9d'><blockquote id='mhs9d'><dfn id='mhs9d'><label id='mhs9d'></label></dfn><th id='mhs9d'></th></blockquote></style><strong id='mhs9d'><strike id='mhs9d'><q id='mhs9d'></q></strike></strong><legend id='mhs9d'></legend><tr id='mhs9d'></tr></tr><ul id='mhs9d'><label id='mhs9d'><li id='mhs9d'></li></label></ul><tbody id='mhs9d'><dir id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'><font id='mhs9d'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'><ol id='mhs9d'></ol><noscript id='mhs9d'></noscript></fieldset><td id='mhs9d'></td></bdo><fieldset id='mhs9d'><option id='mhs9d'><ul id='mhs9d'><td id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend><del id='mhs9d'></del><ins id='mhs9d'></ins><form id='mhs9d'><table id='mhs9d'></table><th id='mhs9d'><tr id='mhs9d'><tt id='mhs9d'><dfn id='mhs9d'><select id='mhs9d'><optgroup id='mhs9d'><select id='mhs9d'></select></optgroup><del id='mhs9d'><small id='mhs9d'></small></del><dd id='mhs9d'><center id='mhs9d'></center></dd></select></dfn><dfn id='mhs9d'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='mhs9d'></dt></td></ul></option><tbody id='mhs9d'></tbody><q id='mhs9d'><strong id='mhs9d'></strong></q></fieldset><li id='mhs9d'></li><ul id='mhs9d'></ul><button id='mhs9d'></button><blockquote id='mhs9d'></blockquote><td id='mhs9d'><i id='mhs9d'><span id='mhs9d'></span><style id='mhs9d'><center id='mhs9d'></center><strike id='mhs9d'><code id='mhs9d'><thead id='mhs9d'><button id='mhs9d'></button><div id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend></div><li id='mhs9d'></li></thead><abbr id='mhs9d'></abbr></code></strike></style><dd id='mhs9d'><th id='mhs9d'></th></dd></i></td><style id='mhs9d'></style><optgroup id='mhs9d'><sup id='mhs9d'><tbody id='mhs9d'></tbody><sup id='mhs9d'></sup></sup></optgroup><select id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'><address id='mhs9d'><strike id='mhs9d'></strike></address></abbr><address id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend></address></select><ol id='mhs9d'></ol><code id='mhs9d'></code><strike id='mhs9d'><button id='mhs9d'></button><tr id='mhs9d'></tr></strike><center id='mhs9d'><del id='mhs9d'><sup id='mhs9d'></sup></del><dt id='mhs9d'><td id='mhs9d'></td></dt></center><sup id='mhs9d'></sup><dt id='mhs9d'></dt><th id='mhs9d'><span id='mhs9d'></span><dd id='mhs9d'><td id='mhs9d'><code id='mhs9d'><center id='mhs9d'></center><acronym id='mhs9d'><td id='mhs9d'><table id='mhs9d'><bdo id='mhs9d'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='mhs9d'></label><code id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'><big id='mhs9d'><u id='mhs9d'></u></big><th id='mhs9d'></th></kbd></code><form id='mhs9d'><dl id='mhs9d'></dl><th id='mhs9d'><button id='mhs9d'><dd id='mhs9d'></dd></button><form id='mhs9d'><address id='mhs9d'></address></form></th><li id='mhs9d'><li id='mhs9d'></li><td id='mhs9d'><font id='mhs9d'><ol id='mhs9d'><select id='mhs9d'><blockquote id='mhs9d'><dd id='mhs9d'><table id='mhs9d'><dl id='mhs9d'></dl></table><form id='mhs9d'></form><fieldset id='mhs9d'><u id='mhs9d'><i id='mhs9d'><div id='mhs9d'><table id='mhs9d'></table></div></i></u></fieldset><b id='mhs9d'></b></dd></blockquote><li id='mhs9d'><center id='mhs9d'><dir id='mhs9d'></dir></center><table id='mhs9d'></table></li></select></ol><font id='mhs9d'></font></font></td></li></form><q id='mhs9d'><form id='mhs9d'></form><blockquote id='mhs9d'><code id='mhs9d'></code></blockquote></q><abbr id='mhs9d'></abbr><sub id='mhs9d'></sub><q id='mhs9d'><pre id='mhs9d'><em id='mhs9d'></em></pre></q><select id='mhs9d'><dt id='mhs9d'><tr id='mhs9d'></tr></dt><small id='mhs9d'><noscript id='mhs9d'><strong id='mhs9d'></strong><tbody id='mhs9d'></tbody></noscript></small></select><del id='mhs9d'><big id='mhs9d'><u id='mhs9d'></u></big></del><ul id='mhs9d'></ul><fieldset id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></fieldset><strike id='mhs9d'><ins id='mhs9d'></ins><button id='mhs9d'></button></strike><span id='mhs9d'></span><table id='mhs9d'><select id='mhs9d'><legend id='mhs9d'><bdo id='mhs9d'></bdo></legend></select></table><kbd id='mhs9d'></kbd><dd id='mhs9d'></dd><fieldset id='mhs9d'></fieldset><p id='mhs9d'><style id='mhs9d'></style><table id='mhs9d'></table><strong id='mhs9d'></strong><ul id='mhs9d'></ul></p><ul id='mhs9d'></ul><label id='mhs9d'></label><dl id='mhs9d'><code id='mhs9d'><q id='mhs9d'><option id='mhs9d'></option></q></code></dl><tr id='mhs9d'></tr><acronym id='mhs9d'></acronym><small id='mhs9d'><style id='mhs9d'><tt id='mhs9d'><option id='mhs9d'><dl id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul><div id='mhs9d'><q id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'><label id='mhs9d'><u id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'><pre id='mhs9d'></pre></fieldset></u></label><tr id='mhs9d'></tr><address id='mhs9d'><abbr id='mhs9d'><tt id='mhs9d'><span id='mhs9d'><p id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'><strike id='mhs9d'></strike></noframes></p></span><dir id='mhs9d'><dir id='mhs9d'><table id='mhs9d'><pre id='mhs9d'></pre></table><legend id='mhs9d'><dd id='mhs9d'><sup id='mhs9d'></sup><del id='mhs9d'></del></dd><b id='mhs9d'></b><address id='mhs9d'></address><li id='mhs9d'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='mhs9d'></abbr><blockquote id='mhs9d'></blockquote><center id='mhs9d'></center></abbr></address></noframes><div id='mhs9d'><center id='mhs9d'><pre id='mhs9d'><b id='mhs9d'><code id='mhs9d'></code><table id='mhs9d'></table></b><optgroup id='mhs9d'><font id='mhs9d'></font><kbd id='mhs9d'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='mhs9d'></noframes></div></fieldset></q><address id='mhs9d'></address></div><dir id='mhs9d'></dir></dl></option></tt></style><div id='mhs9d'><i id='mhs9d'></i></div></small><bdo id='mhs9d'></bdo><form id='mhs9d'><select id='mhs9d'></select></form><code id='mhs9d'><strong id='mhs9d'><table id='mhs9d'><table id='mhs9d'></table><acronym id='mhs9d'></acronym></table></strong><q id='mhs9d'><label id='mhs9d'></label></q><span id='mhs9d'><address id='mhs9d'></address></span><noframes id='mhs9d'><dfn id='mhs9d'><optgroup id='mhs9d'></optgroup></dfn><tfoot id='mhs9d'><bdo id='mhs9d'><div id='mhs9d'></div><i id='mhs9d'><dt id='mhs9d'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='mhs9d'></b><table id='mhs9d'><acronym id='mhs9d'></acronym></table><q id='mhs9d'><dfn id='mhs9d'></dfn></q><p id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></noframes></p><select id='mhs9d'></select><acronym id='mhs9d'></acronym><legend id='mhs9d'></legend><small id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'></kbd></small><del id='mhs9d'></del><option id='mhs9d'><blockquote id='mhs9d'><ins id='mhs9d'><big id='mhs9d'><p id='mhs9d'><sup id='mhs9d'></sup></p><span id='mhs9d'></span><b id='mhs9d'><thead id='mhs9d'><option id='mhs9d'><span id='mhs9d'></span></option></thead><table id='mhs9d'><ins id='mhs9d'><option id='mhs9d'><sub id='mhs9d'></sub></option></ins></table></b><table id='mhs9d'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='mhs9d'></abbr><p id='mhs9d'><label id='mhs9d'><tt id='mhs9d'><font id='mhs9d'><li id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></li></font><tt id='mhs9d'><ul id='mhs9d'></ul></tt></tt><strong id='mhs9d'></strong><div id='mhs9d'></div><dir id='mhs9d'></dir><fieldset id='mhs9d'><option id='mhs9d'></option></fieldset><pre id='mhs9d'></pre></label><dfn id='mhs9d'><tr id='mhs9d'></tr></dfn></p><fieldset id='mhs9d'><font id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'></kbd><blockquote id='mhs9d'></blockquote></font><fieldset id='mhs9d'></fieldset></fieldset><optgroup id='mhs9d'><em id='mhs9d'></em></optgroup><sub id='mhs9d'></sub><dfn id='mhs9d'></dfn><em id='mhs9d'></em><div id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'><td id='mhs9d'></td><dt id='mhs9d'><table id='mhs9d'></table></dt></kbd></div><option id='mhs9d'></option><span id='mhs9d'><big id='mhs9d'><strong id='mhs9d'><button id='mhs9d'><td id='mhs9d'><tfoot id='mhs9d'></tfoot></td><sub id='mhs9d'><dl id='mhs9d'><dt id='mhs9d'><small id='mhs9d'></small></dt><button id='mhs9d'><legend id='mhs9d'></legend></button><em id='mhs9d'></em><thead id='mhs9d'></thead><style id='mhs9d'><table id='mhs9d'><tbody id='mhs9d'></tbody><bdo id='mhs9d'></bdo></table></style></dl></sub><label id='mhs9d'></label></button><noscript id='mhs9d'></noscript></strong></big></span><label id='mhs9d'><ul id='mhs9d'><b id='mhs9d'><ol id='mhs9d'></ol><code id='mhs9d'><sub id='mhs9d'><ins id='mhs9d'><tt id='mhs9d'></tt></ins></sub></code><b id='mhs9d'><sub id='mhs9d'><small id='mhs9d'></small><blockquote id='mhs9d'></blockquote><center id='mhs9d'><style id='mhs9d'></style></center><label id='mhs9d'><dt id='mhs9d'></dt><p id='mhs9d'><span id='mhs9d'><noframes id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='mhs9d'></legend></b></b></ul></label><q id='mhs9d'><tr id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'></kbd><th id='mhs9d'><kbd id='mhs9d'></kbd></th></tr></q><li id='mhs9d'></li><noframes id='mhs9d'></noframes><tt id='mhs9d'><th id='mhs9d'></th><legend id='mhs9d'><strong id='mhs9d'><big id='mhs9d'></big></strong></legend></tt><sup id='mhs9d'><i id='mhs9d'><small id='mhs9d'><ins id='mhs9d'></ins></small><pre id='mhs9d'></pre></i></sup><td id='mhs9d'></td><center id='mhs9d'><thead id='mhs9d'></thead></center><i id='mhs9d'></i><style id='mhs9d'><fieldset id='mhs9d'></fieldset></style><th id='mhs9d'></th><label id='mhs9d'><form id='mhs9d'></form></label><tbody id='mhs9d'></tbody><center id='mhs9d'><td id='mhs9d'></td><dl id='mhs9d'></dl></center><blockquote id='mhs9d'><acronym id='mhs9d'></acronym></blockquote><noscript id='mhs9d'></noscript></div> <div id="what9d0hc4" class="xp_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="xp"> <div id="what9d0hc4" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提?a href="/">全自动裁断机</a>?a href="/supply/">液压精密四柱裁断?/a>?a href="/news/">液压龙门裁断?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="what9d0hc4" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="lzt_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="lzt"> <ul> <li><div id="what9d0hc4" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公?/></div></li> <li><div id="what9d0hc4" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" style="width:100%;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="what9d0hc4" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="search_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="search"> <div id="what9d0hc4" class="sou_l"> 热门关键? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="sou_r"> <div id="what9d0hc4" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="pro"> <div id="what9d0hc4" class="pro_l"> <div id="what9d0hc4" class="pro_title"> <a>产品与服?/a> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/jmszcdj/">液压精密四柱裁断?/a></li> <li><a href="/lmscdj/">龙门式裁断机</a></li> <li><a href="/fzhzdcdj/">仿真花自动裁断机</a></li> <li><a href="/hmcdj/">海绵裁断?/a></li> <li><a href="/pgcdj/">皮革裁断?/a></li> <li><a href="/mfbcdj/">无纺布裁断机</a></li> <li><a href="/xscdj/">吸塑裁断?/a></li> <li><a href="/ybcdj/">摇臂裁断?/a></li> <li><a href="/yycdj/">液压裁断?/a></li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="what9d0hc4" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公?/h3> <p>联系?王?/p> <p>电话:0515-88800008</p> <p>移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25?/p> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="pro_r"> <div id="what9d0hc4" class="mbx"><span>您现在的位置</span>?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mfbcdj/">无纺布裁断机</a></div> <div id="what9d0hc4" style="text-indent:24px;margin:20px 0;">操作简单,故障率低,裁切速度快?裁切独立控制?加工定制:? 类型:平面裁断? 品牌:裁恒 型号:RXD-14 主电机功?2.2(kw? 裁断?20(T?上速度:20(mm/s? 下速度:20(mm/s? 裁断面积:450*1000(mm2?工作台尺?450*1000(mm? 上压板至工作台距?250(mm? 冲程调节?/div> <div id="what9d0hc4" class="pro_n"> <ul> <li> <a href="/supply/19.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281512576783438614203.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281512576783438614203.jpg" width="293" height="268" alt="全自动无纺布裁断?></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/19.html" title="全自动无纺布裁断?>全自动无纺布裁断?/a></div> </li> <li> <a href="/supply/18.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281512127723438611399.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281512127723438611399.jpg" width="293" height="268" alt="无纺布裁断机"></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/18.html" title="无纺布裁断机">无纺布裁断机</a></div> </li> <li> <a href="/supply/17.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281511283503438685441.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281511283503438685441.jpg" width="293" height="268" alt="优质无纺布裁断机"></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/17.html" title="优质无纺布裁断机">优质无纺布裁断机</a></div> </li> <li> <a href="/supply/16.html"><div id="what9d0hc4" class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34386/201808281510424913438647199.jpg?path=haijiabaoming.com/uploads/cp/201808281510424913438647199.jpg" width="293" height="268" alt="自动无纺布裁断机"></div></a> <div id="what9d0hc4" class="pro_name"><a href="/supply/16.html" title="自动无纺布裁断机">自动无纺布裁断机</a></div> </li> </ul> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul></div> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="nav_xdd1"> <div id="what9d0hc4" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="bottom_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="bottom"> <div id="what9d0hc4" class="logo_d"> <div id="what9d0hc4" class="gege"> <div id="what9d0hc4" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公?/></div> <div id="what9d0hc4" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公?/p> <p>沐鸣娱乐电话?515-88800008</p> <p>传真?515-88800008</p> <p>沐鸣娱乐手机?3327983588</p> <p>邮编?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北?5?/p> <p>热门城市推广?/p> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="what9d0hc4" class="clear"></div> <div id="what9d0hc4" class="banquan_xdd"> <div id="what9d0hc4" class="banquan">Copyright©haijiabaoming.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?8051570?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>